Å hente inn advo­kat for å løse konflik­ter bidra ofte til å eska­lere konflik­ten og gjøre den mer fast­låst.

Når er det greit å involvere advo­kat?

Når du goog­ler «konflikt boretts­lag» eller «konflikt sameie» er flere av de høyst rangerte tref­fene sider fra advo­ka­ter. Å involvere advo­ka­ter i en konflikt bidrar ofte til å eska­lere konflik­ten. Når er det riktig å involvere en advo­kat?

- Styrene må bli flin­kere til å infor­mere på forhånd. Infor­ma­sjo­nen må siles sånn at beboerne ikke druk­ner i infor­ma­sjon, men får kunn­skap om det de tren­ger å vite, når de tren­ger å vite det.

Ordene tilhø­rer Olav Vilnes fra Lovo​mei​en​dom​.no. Han har gjen­nom mange år vært både vitne til og part i konflik­ter i sameier og boretts­lag. Selv om han er advo­kat mener han at det sjel­dent er lurt å involvere yrkes­grup­pen hans i interne konflik­ter:

- Advo­ka­ter er veldig flinke til å holde konflik­ter ved like, hevder Vilnes. – Advo­ka­ten repre­sen­te­rer en side og ikke helhe­ten. Han eller hun vil ofte hive bensin på bålet for å fremme sin parts inter­es­ser i stedet for å finne løsnin­ger som funge­rer for alle.

- Styret må være ekstra forsik­tige

Som styret må dere være spesi­elt forsik­tige med å leie inn advo­kat i konflik­ter med bebo­ere, fort­set­ter advo­ka­ten. – Konflik­ten eska­le­res og beboerne føler seg over­kjørt og maktes­løse. Sjan­sen er da også større for at konflik­ter blir offent­lige og at det blir skyt­ter­gravs­kri­ger som det er vans­ke­lig å komme seg opp og ut av.

Skep­sis også fra forret­nings­fø­rer

- Hos oss er det en høy ters­kel for å involvere advo­ka­ter i denne type konflik­ter, fortel­ler Martin Haug­land. Han er forvalt­nings­sjef i Solibo og dermed både vitne til og tidvis også megler i denne type konflik­ter. – Vårt utgangs­punkt er at vi først involve­rer advo­ka­ter om konflik­ten må løses i ting­ret­ten eller der styret beslut­ter tvangs­salg. Vi er da langt forbi vanlige krang­ler, Enkelte ganger er tvangs­fra­vi­kel­sen begrun­net i fare for liv og helse. Advo­ka­ter må da involve­res for å få fort­gang i proses­sen.

- De andre gangene vi involve­rer advo­ka­ter, er når det for eksem­pel skal skil­les ut eien­dom eller selges areal. Da er det ikke konflik­ter, men prak­tiske oppga­ver vi tren­ger juri­disk bistand til. I andre tilfel­ler er vår vurde­ring at det fort kan ødelegge mer enn det hjel­per om det involve­res advo­ka­ter. Situa­sjo­nen blir mer fast­låst når en part får en advo­kat til å repre­sen­tere sine inter­es­ser og det blir enda vans­ke­lige å kommu­ni­sere. De fleste saker løses med god kommu­ni­ka­sjon og vi involve­res for å kunne vurdere saken fra alle sider som en nøytral part.

Hoved­sak:

Konflik­ter i sameier og boretts­lag

Velstyrtplanen

Velstyrt­pla­nen:

Gratis vedlike­holds­plan for sameier og boretts­lag

Green Week:

Gratis kontroll av leke­plas­ser på Østlan­det