Asbest i sameier og boretts­lag

Asbest ble brukt i de fleste bygg frem til det ble forbudt på midten av 80-tallet. Selv om det har vært forbud mot bruk av asbest i mange tiår, finnes det frem­de­les asbest i svært mange bygg og inns­tal­la­sjo­ner i Norge i dag.

Asbest er helse­ska­de­lig og finnes frem­de­les i altfor mange bygg.

Forbu­det mot asbest har gjort at altfor mange tror at asbest er et problem vi har løst og det er derfor lite fokus på farene ved det. Selv om asbest ikke har vært brukt annet enn ved feil­ta­kel­ser i nye bygg på flere tiår, er det store meng­der asbest i bygg oppført før 1985. Sameier og boretts­lag oppført før dette er ikke noe unntak og asbest utgjør en poten­si­ell helse­fare for beboerne.

Vedli­ke­hold som risiko­fak­tor

Asbest er et stoff som har mange posi­tive egen­ska­per: Det er billig å utvinne, bren­ner ikke og isole­rer godt. Proble­met oppstår når asbes­ten rives opp og løse asbest­fi­bre frigjø­res. Disse fibrene er små og fester seg i lungene. Gjen­tatt ekspo­ne­ring for dette kan føre får lunge­krefft, lunge­hinne­kreft (meso­te­liom) og asbest­ose.

Asbest finnes som nevnt i de fleste bygg oppført før 1985. Bygg fra dette tids­rom­met er gamle og har behov for vedli­ke­hold. Om de som utfø­rer vedli­ke­holds­ar­bei­det ikke sjek­ker om det finnes asbest i bygget før arbei­det star­ter, er det en stor risiko for at asbes­ten sprer seg til store områ­der. Å fjerne dette er en stor jobb som er både langt vans­ke­li­gere og mye dyrere enn om asbes­ten fjer­nes før arbei­det star­ter.

Velstyrtplanen

LES OGSÅ

Krav til miljø­kart­leg­ging

Om dere som sameier eller boretts­lag skal gjen­nom­føre et større prosjekt knyt­tet til vedli­ke­hold, reha­bi­li­te­ring eller om-/utbyg­ging, er det lovpå­lagt krav om at bygget miljø­kart­leg­ges i forkant. Dette er en jobb som krever spesia­li­sert fagkunn­skap og er ikke noe dere kan gjøre selv. Det er styret i bolig­sel­ska­pet som er ansvar­lig for at kart­leg­gin­gen blir utført. Å ikke gjøre dette er ikke bare i strid med loven, men kan også føre til store ekstra­kost­na­der. Vi har mange eksemp­ler på vedli­ke­holds- og reha­bi­li­te­rings­ar­beid som er blitt mye dyrere enn plan­lagt fordi miljø­kart­leg­ging ikke var gjen­nom­ført. Under arbei­det har da asbest­fi­bre blitt frigjort og foruren­set store deler av byggene. Arbei­det må da stan­ses og alle områ­der som er foruren­set må sane­res.

Kravet til miljø­kart­leg­ging slår også inn når styret i et sameier eller boretts­lag regnes som bygg­herre under reha­bi­li­te­ring eller vedli­ke­hold. Du kan lese mer om styrets ansvar som bygg­herre her.

Kart­leg­ging som del av vedlike­holds­plan

Kravet til miljø­kart­leg­ging gjør at dette er noe som bør inngå som del av alle vedli­ke­holds­pla­ner. Om dere ikke vet om bygg, anlegg og instal­la­sjo­ner kan inne­holde miljø­gif­ter som asbest, blir det umulig å gjen­nom­føre reha­bi­li­te­rings- og vedli­ke­holds­ar­beid innen­for lovens rammer. Enda vikti­gere er det at både bebo­ere og arbei­dere utset­tes for unød­ven­dig risiko.

Vedli­ke­holds­pla­ner er noe alle sameier og boretts­lag bør ha. Uten en funge­rende vedlike­holds­plan er det svært vans­ke­lig å få over­sikt over beho­vene bolig­sel­ska­pet når det gjel­der vedli­ke­hold og reha­bi­li­te­ring. Dette kan igjen føre til at bygg og anlegg forfal­ler og ender opp i en tilstand som gjør at dere får akutte skader som blir langt dyrere å gjen­opp­rette enn kost­na­dene ved jevn­lig vedli­ke­hold.

Vedli­ke­holds­pla­ner tilbys av blant annet bolig­bygge­lag og fritt­stå­ende konsu­lent­fir­maer. Dere kan også bestille Velstyrt­pla­nen, som er Norges første og eneste vedlike­holds­plan for sameier og boretts­lag som er gratis. Velstyrt­pla­nen er laget for å gi sameier og boretts­lag over­sikt over vedli­ke­holds­be­ho­vene de neste fem år. Den inne­hol­der faglige vurde­rin­ger og anbe­fa­lin­ger samt konkrete pris­til­bud på tilbud som anbe­fa­les utført, inklu­dert miljø­kart­leg­ging.