Velstyrtplanen, vedlikeholdsplan

Velstyrt­pla­nen er laget for å gi styrer i sameier og boretts­lag et utgangs­punkt for plan­leg­ging av vedli­ke­holds­be­hov de neste fem årene. 

Bestill Velstyrt­pla­nen

Velstyrt­pla­nen bestille gjen­nom å fylle ut og sende inn skje­maet neden­for. Om du ikke er styre­leder vil vi ta kontakt med han eller henne for å bekrefte bestil­lin­gen.

Velstyrtplanen

Norges første kost­nads­frie vedlike­holds­plan for sameier og boretts­lag

For mer infor­ma­sjon om hvor­for vi stil­ler disse spørs­må­lene, se Vilkår og betin­gel­ser for Velstyrt­pla­nen.

Rela­tert

Les hvor­dan Velstyrt­pla­nen har hjul­pet andre sameier og boretts­lag.

Rela­tert

Se demover­sjon av Velstyrt­pla­nen.

Takk for din inter­esse for Velstyrt­pla­nen. Vi kontak­ter deg i løpet av kort tid for å avtale tids­punkt for første­sam­tale.
Det oppstod en feil da vi prøvde å sende denne meldin­gen. Venn­ligst prøv igjen senere.