Bråk fører til utkas­telse

Hedmar­ken ting­rett har avsagt en dom som tvin­ger en mann til å selge leilig­he­ten sin i et boretts­lag i Hamar. Retten sier i dommen at «det ikke synes å være tvil om at det over tid har kommet musikk­støy natte­tid og at musik­ken kom fra bebo­ers leilig­het». Mannen er natur­lig nok ikke enig i dommen og sier via advo­ka­ten sin at han ikke kjen­ner seg igjen i beskri­vel­sen fra ting­ret­tenm.

Kilde: NRK

– Ny lov skaper unødig splid

Loven som sikrer bebo­ere i boretts­lag lade­rett på parke­rings­plas­ser har vært gjel­dende siden årsskif­tet. Det har lenge vært høy tempe­ra­tur i disku­sjo­ner om elbi­ler og denne loven er intet unntak. Nett­avi­sen skri­ver om en styre­leder i Kris­tian­sand som mener at loven legger opp til unøden­dig splid og går spesi­elt utover eldre og bebo­ere som verken har elbil eller ønsker seg det. Bakgrun­nen for dette er at boretts­la­gene etter den nye loven har plikt til å legge til rette for lading av elbi­ler. Må det elekt­riske anleg­get oppgra­de­res for å legge til rette for lading av elbil, må alle bebo­ere være med på å betale for dette.

Kilde: Nett­avi­sen

– Plan­legg for digi­tale årsmø­ter

Digi­tale årsmø­ter kommer til å bli en del av hver­da­gen til også sameier og boretts­lag. Tilta­kene for å demre opp for Covid 19-pande­mien har ført til at langt flere har fått øynene opp for de digi­tale møte­are­na­ene som finnes. I fjor ble det vedtatt en forskrift som gjorde det lovlig å gjen­nom­føre digi­tale general­for­sam­linger i sameier og boretts­lag. Forskrif­ten var midler­ti­dig og løp ut, noe som gjør at det i prin­sip­pet ikke lengre er lovlig å gjen­nom digi­tale årsmø­ter. Nå har regje­rin­gen sendt ut et lovfor­slag til Stor­tin­get som gjør denne mulig­he­ten perm­a­nent. Stor­tin­get kommer til å vedta loven, men vi vet ikke helt når enda. Husei­erne mener uansett at styrer må tenke gjen­nom om de vil gjen­nom­føre årsmø­ter digi­talt og i så fall hvor­dan de vil gjøre det.

Kilde: Husei­erne

LES OGSÅ