Brann­krav fra kommu­nen opple­ves som urime­lige

I Vågan kommune er det oppstått konflikt mellom kommu­nen på den ene siden og Havly­kvar­ta­let boretts­lag på den andre. Kilden til konflik­ten er ifølge kommu­nen at de ikke klarer å bli enige med boretts­laget om etab­le­ring av et sprink­ler­an­legg for kvar­ta­let. Et anlegg av denne typen koster penger og kommu­nen har vært villige til å stille med midler. Utford­rin­gen med disse pengene er at de ifølge boretts­laget kommer med bindin­ger som de hevder gir kommu­nen rett til å bestemme og dispo­nere over hvem som skal bo i 15 av de 20 leilig­he­tene i boretts­laget.

Kilde: Lofot­pos­ten

– Boretts­la­gets ansvar ved elbil­la­ding er en kjempe­ut­ford­ring

På nett­si­dene til Teknisk Ukeblad melder konsu­len­ten Jan Tore Gjøby at vedta­ket om lade­rett for elbi­ler i boretts­lag har gitt mange boretts­lags­sty­rer en kjempe­ut­ford­ring. Artik­ke­len foku­se­rer alli­ke­vel mest på løsnin­ger og skis­se­rer hvilke mulig­he­ter et boretts­lag har for å instal­lere gode lade­løs­nin­ger samti­dig som det argu­men­te­res for hvor­for det er viktig at det blir instal­lert et felles anlegg. Lavere total­kostan­der og mulig­he­ten for å styre det totale strøm­for­bru­ket i boretts­laget er velkjente argu­men­ter som også legges frem her.

Kilde: tu​.no

Tapte retts­sak om katt

Kjæle­dyr er dess­verre ofte en kilde til konflikt i boretts­lag og nok en gang en gang er mulig­he­ten til å ha kjæle­dyr i et boretts­lag behand­let i retten. Denne gangen er det Elin Haugs­toga som tapte mot Rams­da­len boretts­lag i lagmanns­ret­ten. Dommen gir Haugs­toga valget mellom å kvitte seg med katten eller selge leilig­he­ten. De begrun­ner dette med at katter gjorde fra seg i felles­om­rå­dene og gravde opp bloms­ter­bed. Den dømte er svært uenig i dommen og anker sakene videre i retts­sys­te­met.

Kilde: Tvede­strands­pos­ten

LES OGSÅ