Digitale generalforsamlinger

Generalforsamlinger er øverste organ i borettslag (BRL) og eierseksjonssameier (ESEK). I følge lovverket skal generalforsamling avholdes innen utgangen av juni. Utbruddet av Covid 19 har ført til utfordringer knyttet til gjennomføring av generalforsamlinger. Myndighetene gjorde som følge av dette vedtak som både utsatte fristen for gjennomføring av generalforsamlinger og fjernet kravet om at fysisk oppmøte var nødvendig.

Samtale med Olav Vilnes fra Lov om Eiendom og Magnus Babsvik fra Solibo

Innholdet i denne saken er foreldet siden regjeringen har gjort adgangen til å gjennomføre digitale årsmøter og generalforsamlinger permanent. Du kan lese mer om dette her.

Utfordringene ved å gjennomføre generalforsamlinger, eller årsmøter som de ofte kalles, har skapt forvirring for styreledere og ‑medlemmer i sameier og borettslag. Vi i velstyrt​.no har fått mange henvendelser på hvordan dette kan løses. For å svare på disse spørsmålene, inviterte vi Olav Vilnes fra Lov om Eiendom og Magnus Babsvik fra Solibo til en prat om problematikken. Samtalen mellom disse og Siri fra Velstyrt-TV kan dere se øverst på denne siden.

Rettstomt rom

Forskriften som endret fristene og kravene til gjennomføring av generalforsamlinger i sameier og borettslag ble opphevet 1. november. Vi er nå i desember og restriksjonene myndighetene har lagt på samfunnet på grunn av Covid 19-situasjonen må vi påregne vil vare langt inn i 2021. Vi er dermed i det vi kaller et rettstomt rom, der vi har en situasjon der myndighetene har pålagt oss restriksjoner som gjør det vanskelig og i noen tilfeller så godt som umulig å oppfylle lov- og forskriftsbelagte krav.

Hele samfunnet er påvirket av restriksjonene og har måttet tilpasse seg det som nå i lang tid har vært den nye virkeligheten. Digitale møter har erstattet det aller meste av fysiske møter. Teknologien som muliggjør digitale møter har vært tilgjengelig i mange år, men det er først nå de er tatt i bruk i stor skala. Mange opplever at digitale møter i en del tilfeller kan være minst like bra som fysiske møter og vil fortsette å bruke denne møteformen også etter at samfunnet normaliseres.

Styrer i sameier og borettslag ønsker ofte å fatte beslutninger om vedlikehold i en generalforsamling. Det er viktig at styremedlemmene er klar over at de ikke bare har en rett, men også en plikt, til å påse at nødvendig vedlikehold blir gjennomført selv om det ikke er avholdt generalforsamling, uansett hva tiltakene koster.

Magnus Babsvik, Solibo
Velstyrtplanen

LES OGSÅ

Verktøy og hjelpemidler

Per i dag muliggjør ikke lovverket gjennomføring av digitale generalforsamlinger. Det vil dog være merkelig om ikke lover og forskrifter endres og oppdateres sånn at de reflekterer den nye hverdagen hundretusenvis av nordmenn har tilpasset seg. Digitale møter er kommet for å bli, også for sameier og borettslag.

For å kunne gjennomføre digitale generalforsamlinger er det behov for digitale verktøy og gode retningslinjer for å sørge for at alle får muligheten til å delta. Programmer og tjenester som Zoom, Teams og Google Forms er gode verktøy som kan brukes. Vi regner med at vi fremover vil se at det lanseres programvare som er spesialutviklet for å hjelpe styrer i sameier og borettslag med å gjennomføre digitale møter. Velstyrt​.no vil holde dere oppdatert om dette når det skjer.

Nye måter å jobbe på krever omstilling. For mange oppleves det tungt å måtte ta i bruk nye verktøy, samtidig som de opplever positiv effekt når de har lært seg å bruke dem. Den digitale utviklingen gir mange muligheter og åpner for at enda flere kan engasjere seg i styrearbeid uten å være tilstede fysisk på møter. Dette er et gode og vil gjøre det enklere for å styre å sikre seg oppslutning og enighet om tiltak som skal ivareta og utvikle eiendom, anlegg og andre verdier i boligselskapet.

Teknologien som muliggjør digitale generalforsamlinger vært tilgjengelig i mange år, men det er først nå vi er blitt tvunget til å ta det i bruk i full skala. Det ville være merkelig om ikke lovverket oppdateres sånn at det blir mulig å fortsette å bruke disse verktøyene vi har sett er svært effektive, også etter pandemien.

Olav Vilnes, LovOmEiendom

Spørsmål?

Har dere spørsmål til hvordan dere skal avholde digitale møter eller lovverket rundt dette? Send oss en e‑post på post@​velstyrt.​no.