Digi­tale general­for­sam­linger

General­for­sam­linger er øverste organ i boretts­lag (BRL) og eier­sek­sjons­sam­eier (ESEK). I følge lovver­ket skal general­for­samling avhol­des innen utgan­gen av juni. Utbrud­det av Covid 19 har ført til utford­rin­ger knyt­tet til gjennom­føring av general­for­sam­linger. Myndig­he­tene gjorde som følge av dette vedtak som både utsatte fris­ten for gjennom­føring av general­for­sam­linger og fjer­net kravet om at fysisk oppmøte var nødven­dig.

Samtale med Olav Vilnes fra Lov om Eien­dom og Magnus Babsvik fra Solibo

Innhol­det i denne saken er forel­det siden regje­rin­gen har gjort adgan­gen til å gjen­nom­føre digi­tale årsmø­ter og general­for­sam­linger perm­a­nent. Du kan lese mer om dette her.

Utford­rin­gene ved å gjen­nom­føre general­for­sam­linger, eller årsmø­ter som de ofte kalles, har skapt forvir­ring for styre­le­dere og ‑medlem­mer i sameier og boretts­lag. Vi i velstyrt​.no har fått mange henven­del­ser på hvor­dan dette kan løses. For å svare på disse spørs­må­lene, invi­terte vi Olav Vilnes fra Lov om Eien­dom og Magnus Babsvik fra Solibo til en prat om proble­ma­tik­ken. Samta­len mellom disse og Siri fra Velstyrt-TV kan dere se øverst på denne siden.

Retts­tomt rom

Forskrif­ten som endret fris­tene og kravene til gjennom­føring av general­for­sam­linger i sameier og boretts­lag ble opphe­vet 1. novem­ber. Vi er nå i desem­ber og restrik­sjo­nene myndig­he­tene har lagt på samfun­net på grunn av Covid 19-situa­sjo­nen må vi påregne vil vare langt inn i 2021. Vi er dermed i det vi kaller et retts­tomt rom, der vi har en situa­sjon der myndig­he­tene har pålagt oss restrik­sjo­ner som gjør det vans­ke­lig og i noen tilfel­ler så godt som umulig å oppfylle lov- og forskrifts­be­lagte krav.

Hele samfun­net er påvir­ket av restrik­sjo­nene og har måttet tilpasse seg det som nå i lang tid har vært den nye virke­lig­he­ten. Digi­tale møter har erstat­tet det aller meste av fysiske møter. Tekno­lo­gien som mulig­gjør digi­tale møter har vært tilgjen­ge­lig i mange år, men det er først nå de er tatt i bruk i stor skala. Mange opple­ver at digi­tale møter i en del tilfel­ler kan være minst like bra som fysiske møter og vil fort­sette å bruke denne møte­for­men også etter at samfun­net norma­li­se­res.

Styrer i sameier og boretts­lag ønsker ofte å fatte beslut­nin­ger om vedli­ke­hold i en general­for­samling. Det er viktig at styre­med­lem­mene er klar over at de ikke bare har en rett, men også en plikt, til å påse at nødven­dig vedli­ke­hold blir gjen­nom­ført selv om det ikke er avholdt general­for­samling, uansett hva tilta­kene koster.

Magnus Babsvik, Solibo
Velstyrtplanen

LES OGSÅ

Verk­tøy og hjelpe­mid­ler

Per i dag mulig­gjør ikke lovver­ket gjennom­føring av digi­tale general­for­sam­linger. Det vil dog være merke­lig om ikke lover og forskrif­ter endres og oppda­te­res sånn at de reflek­te­rer den nye hver­da­gen hundre­tu­sen­vis av nord­menn har tilpas­set seg. Digi­tale møter er kommet for å bli, også for sameier og boretts­lag.

For å kunne gjen­nom­føre digi­tale general­for­sam­linger er det behov for digi­tale verk­tøy og gode retnings­lin­jer for å sørge for at alle får mulig­he­ten til å delta. Program­mer og tjenes­ter som Zoom, Teams og Google Forms er gode verk­tøy som kan brukes. Vi regner med at vi frem­over vil se at det lanse­res program­vare som er spesial­ut­vik­let for å hjelpe styrer i sameier og boretts­lag med å gjen­nom­føre digi­tale møter. Velstyrt​.no vil holde dere oppda­tert om dette når det skjer.

Nye måter å jobbe på krever omstil­ling. For mange opple­ves det tungt å måtte ta i bruk nye verk­tøy, samti­dig som de opple­ver posi­tiv effekt når de har lært seg å bruke dem. Den digi­tale utvik­lin­gen gir mange mulig­he­ter og åpner for at enda flere kan enga­sjere seg i styre­ar­beid uten å være tilstede fysisk på møter. Dette er et gode og vil gjøre det enklere for å styre å sikre seg oppslut­ning og enig­het om tiltak som skal ivareta og utvikle eien­dom, anlegg og andre verdier i bolig­sel­ska­pet.

Tekno­lo­gien som mulig­gjør digi­tale general­for­sam­linger vært tilgjen­ge­lig i mange år, men det er først nå vi er blitt tvun­get til å ta det i bruk i full skala. Det ville være merke­lig om ikke lovver­ket oppda­te­res sånn at det blir mulig å fort­sette å bruke disse verk­tøy­ene vi har sett er svært effek­tive, også etter pande­mien.

Olav Vilnes, LovO­mEi­en­dom

Spørs­mål?

Har dere spørs­mål til hvor­dan dere skal avholde digi­tale møter eller lovver­ket rundt dette? Send oss en e‑post på post@​velstyrt.​no.