Glemmer du å melde fra til Brønnøysundsregistrene om at du ikke lengre er medlem av styret i sameiet eller borettslaget, kan det få store konsekvenser.

Husk dette når du fratrer styret!

Det hender at noen fratrer fra et styre uten at dette blir meldt til Brønnøysundsregistrene. Vi har ved flere anledninger opplevd tilfeller der en person står oppført som styreleder eller styremedlem selv om det er mange år siden denne faktisk var medlem av styret. Selv om dette i de fleste tilfeller ikke fører til problemer, kan du faktisk risikere å stå til ansvar for det nye styrets avgjørelser om du ikke gjør ditt for å melde fra.

Av Anders Flatabø, advokat og styreleder i Oslo Advokat RUV AS

Som styreleder eller styremedlem, har du styreansvar både innad overfor borettslaget/sameiet og utad overfor tredjemenn som leverandører og offentlige myndigheter. Innad vil du normalt bli ansvarsfri med en gang generalforsamlingen eller sameiemøtet gyldig har stemt deg ut av styret, fordi borettslaget/sameiets medlemmer orienteres om vedtakene.

Ansvar overfor tredjeparter og offentlige myndigheter

For borettslaget eller sameiet vil det kunne oppstå ansvarsvirkninger utad i forhold til tredjemenn og offentlige myndigheter gjennom såkalt legitimasjon, dersom styreleder eller styremedlem fortsatt står oppført i Brønnøysundregistrene. Gjennom fullmaktslæren i avtaleretten har tillittsvalgte kompetanse utad til å binde borettslaget/sameiet til en avtale ut fra om vedkommende har prokura eller ut fra hva som er vanlig og det er rimelig å anta at vedkommende har fullmakt, jf. avtaleloven § 10 annet ledd. Det vil da kunne oppstå avtalebindinger gjennom legitimasjonsvirkninger for borettslaget eller sameiet, dersom løftemottaker ikke var kjent med eller burde vært kjent med at styremedlemmet var fratrådt.

Risikoen ved å bli stående oppført i Brønnøysundregistrene ligger i at foretaksregisterloven § 10–11 lar oppføringen i Brønnøysundregistrene være avgjørende for legitimasjonsvirkninger ved tvist om løftemottaker «kjente til eller ikke kjente til» om vedkommende var legitimert til å representere styret. Det vil si at dersom man ikke klart kan bevise at løftemottaker var kjent med at vedkommende ikke var en del av styret, vil man normalt bygge på at løftemottaker kan forholde seg til det som fremkommer av oppføringen i Brønnøysundregistrene.

LES OGSÅ

Styret kan holdes økonomisk ansvarlig

For styreleder eller styremedlem som har fratrådt, vil feil oppføring i Brønnøysundregistrene, kunne innebære at en kontraktspartner eller skadelidt ønsker å holde også de som hevder å være fratrådt styret ansvarlige, under henvisning til at de ikke er fratrådt utad. Blir styrets medlemmer pålagt ansvar gjennom solidaransvar for hele styrets erstatningsplikt, vil en skadelidt kunne ha interesse av å holde et fratrådt styremedlem ansvarlig for styrets handlinger for å ha flere å søke dekning for kravet hos. Jo flere å søke dekning hos, jo større muligheter vil det være for full dekning ved store krav.

Likevel er det slik at styremedlemmers ansvar skal vurderes individuelt, slik at et fratrådt styremedlem normalt vil bli frifunnet for ansvar, så lenge det er et annet styre som kan ansvarliggjøres for handlingen eller unnlatelsen. Siden styremedlemmers ansvar skal vurderes individuelt, kan et fratrådt styremedlem derfor gå fri fra ansvar, dersom det fratrådte styremedlemmet ikke kan bebreides for at registreringen i Brønnøysundregistrene ikke er oppdatert. Motsatt dersom styremedlemmet i lang tid har vært kjent med at han eller hun har stått registrert som styremedlem uten å ha gjort noe aktivt selv for å bli meldt ut, vil det kunne medføre at styremedlemmet holdes ansvarlig med resten av styret. Er man styreleder, vil man normalt kunne bebreides ved kunnskap om registreringen, siden styreleder selv har mulighet til å melde fratreden og innmelding av nytt styre overfor Brønnøysundregistrene.

Det vil som regel gå bra

Normalt vil de fleste situasjoner løse seg, da det nye styret som har stått for beslutningen ofte vil ta på seg ansvaret, og kontraktspartner eller skadelidte vil ikke nødvendigvis bry seg om hvem som skal anses som styremedlemmer, så lenge det er et styre å ansvarliggjøre. Imidlertid kan det som nevnt ovenfor dukke opp krav som er så store at en skadelidt eller kontraktspartner ønsker å ansvarliggjøre også et fratrådt styremedlem av dekningshensyn, selv om ikke styremedlemmet har vært med på styrets beslutninger eller unnlatelser.

Problemet med å ikke oppdatere styret i Brønnøysundregistrene viser seg også motsatt ved at det nye styret risikerer å ikke anses som legitimert til å representere borettslaget/sameiet, slik at borettslaget/sameiet kan pådras tap ved tapte rettshandler mv. Da vil det gamle styret kunne bli ansvarlig for det nye styrets manglende legitimasjon, ved eventuelle gunstige avtaler som har gått tapt, dersom løftemottaker/leverandøren mener at avtalen inngått med et styre som ikke er registrert utad, ikke er bindende.

Relatert

Styrets ansvar for nødvendig vedlikehold

Relatert

Styrets ansvar som byggherre

Relatert

Styrets ansvar for brannsikkerhet