Etteriolsering av fasade er ett av mange energiforbedrende tiltak.

Hva er energiforbedrende tiltak?

Enova lanserte i oktober 2023 en tilskuddsordning der sameier og borettslag kan få dekket 30% av utgiftene til energiforbedrende tiltak. Hva er egentlig energiforbedrende tiltak og hvordan kan vi vite hvilke tiltak som forbedrer energiforbruket mest?

Energiforbedrende tiltak er tiltak som senker energiforbruket i boligselskapet. Kravet for å kunne søke investeringsstøtte fra Enova er at tiltakene du søker støtte for samlet gir en energiforbedring på minst 20%.

Hvilke tiltak er energiforbedrende?

Dette er de vanligste energiforbedrende tiltakene som gjennomføres i sameier og borettslag:

 • Endring av oppvarmingssystem for vann og varme
 • Etterisolering av gulv, vegger og tak
 • Bytte av vinduer
 • Installasjon av solceller
 • Bytte til LED-belysning
 • Bedre styring av anlegg som går på elektrisitet

Det siste punktet gjelder alt fra avtrekksvifter til varmtvannsberedere og varmekabler. Når disse kan gi ønsket effekt uten å måtte gå hele døgnet, senkes energiforbruket.

Hvilken effekt gir tiltakene?

Det er vanskelig å gi noe eksakt svar på hvilken effekt tiltak vil ha siden dette vil avhenge av bygningstype, hvordan tilstanden er og hvilke systemer dere i dag bruker. Ut fra de erfaringene vi og våre partnere har kan vi allikevel gi et grovt overslag på hvilken effekt noen av tiltakene vil ha:

 • Endring av oppvarmingssystem for vann og varme er det som gir klart høyest effekt. Dette tiltaket gir ofte alene en energiforbedring på 50% i bygninger der vann som i dag oppvarmes av elektrisitet sendes rundt til tappekraner og radiatorer.
 • Bytte av vinduer kan gi opp mot 20% energiforebedring.
 • Solcelleanlegg kan gi opp mot 15% energiforbedring.
 • Etterisolering kan gi opp mot 10% energiforbedring.
 • Bytte til LED-belysning gir kun en liten energiforbedring.

Endring av oppvarmingssystem for vann og varme vil i de fleste tilfeller alene være nok til å kvalifisere til investeringsstøtte fra Enova. De andre tiltakene må vanligvis kombineres for å komme over grensen på 20% energiforbedring.

Hvordan finner jeg ut av hvilken effekt tiltak vil ha for oss?

For å finne ut av nøyaktig hvor stor energiforbedring de ulike tiltakene vil ha hos dere, må det gjennomføres en energikartlegging. Gjennom denne kartleggingen får dere en oversikt over hvilke energiforbedrende tiltak som er aktuelle for dere, hvor mye de vil senke energiforbuket med i kWh og prosent og anslag på hva det vil koste å gjennomføre tiltakene.

Energikartleggingen brukes som underlag for å søke investeringsstøtte fra Enova. De har også en egen tilskuddsordning for energikartlegging der sameier og borettslag med minst 10 boenheter får dekket rundt halvparten av kostnadene.

Dere som er interessert i å få en oversikt over hvilke energiforbedrende tiltak som anbefales for dere gjennom å utføre en energikartlegging, kan fylle ut og sende inn skjemaet nedenfor.