Der folk bor sammen, oppstår det konflik­ter.

Konflik­ter i sameier og boretts­lag

Der folk bor sammen, oppstår det konflik­ter. Mennes­ker i ulike situa­sjo­ner har ulike behov og når beho­vene blir motstri­dene, blir det fort bråk. Hva kan vi gjøre for å unngå at det som star­ter som småkrang­ler utvik­ler seg til store og lang­va­rige konflik­ter? Vi har snak­ket med bebo­ere, styre­med­lem­mer og fagfolk for å få tips om god konflikt­hånd­te­ring.

I Velstyrt består mye av jobben vår å snakke med menne­ser som bor i sameier og boretts­lag. Gjen­nom dette får vi både spørs­mål og tilbake­mel­din­ger som vi tar på alvor. Mye av det som opptar både bebo­ere og styre­med­lem­mer, er konflik­ter som har oppstått. Konflik­ter mellom bebo­ere skaper dårlig bomiljø og kan være en kilde til både frust­ra­sjon, angst og sinne.

Konflik­ter i alle former

Vi har gjen­nom noen uker snak­ket med styre­le­dere, styre­med­lem­mer, bebo­ere, advo­ka­ter, forret­nings­fø­rere og samfunns­de­bat­tan­ter for å se finne eksemp­ler på konflik­ter, finne ut hvor­dan og hvor­for de oppstår og ikke minst hva vi kan gjøre for å forhindre at det som star­ter som småkrang­ler utvik­ler seg til lang­va­rige konflik­ter.

Gjen­nom dette arbei­det har vi fått høre histo­rier om konflik­ter på alle nivåer; de fleste om mindre konflik­ter som fint kan løses om partene snak­ker sammen. Noen har fortalt om konflik­ter som har eska­lert til nivåer der det er snakk om draps­trus­ler, sjika­ne­ring og trus­ler. Dette er konflik­ter vi har valgt ikke å foksuere på da disse repre­sen­te­rer unnta­kene mer enn norma­len og fordi vi ikke vil ta opp konflik­ter som kan eska­lere om vi omta­ler dem.

Hensik­ten med å ta opp konflik­ter i sameier og boretts­lag i en egen artik­kel­se­rie er ikke å henge ut noen eller fortelle verken styrer, bebo­ere eller andre parter at de må ta seg sammen. Målet vårt er å belyse situa­sjo­ner som kan oppstå fra ulike syns­punkt sånn at vi kan øke forstå­el­sen for andres syns­punkt og dermed bidra til konflikt­lø­sing.

Tause bolig­bygge­lag

De fleste vi har snak­ket med har vært posi­tive til å bidra til denne artik­kel­se­rien. Unnta­ket har vært bolig­bygge­la­gene, som har valgt å igno­rere fore­spørs­lene våre. Vi har tatt kontakt med presse­kon­to­rene til de største bolig­bygge­la­gene uten å få posi­tiv respons.

Gjen­nom samta­lene har vi fått konkrete tilbake­mel­din­ger fra styre­med­lem­mer som har etter­lyst bedre kursing og oppføl­ging fra bolig­bygge­la­gene sine. Disse får vi dess­verre ikke tatt opp med bolig­bygge­la­gene siden de ikke ville stille opp her.

Sakene

Neden­for finner dere de seks sakene som fore­lø­pig er publi­sert i artik­kel­se­rien. Klikk på bildet eller teks­ten for å lese sakene, som da åpnes i en ny fane i nett­le­se­ren din.

Styre­med­lem­mer:

Bred­bånd, tram­po­line og bobil: Eksemp­ler på årsa­ker til konflik­ter

Styre­prof­fen:

- Den høyeste stem­men er ikke vikti­gere enn andre

Om å involvere advo­ka­ter i konflik­ter:

- Advo­ka­ter er veldig flinke til å holde konflik­ter ved like

Advo­ka­ten:

- Styret skal forsvare alles rett mot den enkel­tes ønske

Forret­nings­fø­re­ren:

- Dårlige avta­ler og upre­sise vedtek­ter skaper konflik­ter

Samfunns­de­bat­tan­ten:

-  Alle viktige beslut­nin­ger bør tas av eierne