Jeanette Helen Nilsen, Ingvild Myhr og Emina Kara­ha­san i aksjon på jobb.

Om Velstyrt

Velstyrt​.no formid­ler tjenes­ter til norske boretts­lag og sameier. Dette gjør vi gjen­nom å tilby både Velstyrt­pla­nen, som er Norges første og eneste vedlike­holds­plan for sameier og boretts­lag som er gratis, og befa­rin­ger innen­for ulike fagom­rå­der. Befa­rin­gene er selv­sagt også gratis. Vi har aldri sendt en faktura til et boretts­lag eller sameie og plan­leg­ger heller ikke å gjøre det.

Infor­ma­sjon om Velstyrt og mennes­kene som jobber her

Hvor­dan kan vi hjelpe dere?

Vi kjen­ner boretts­lag og sameier og forstår deres proses­ser og behov. Vi vil at bolig­sel­ska­pene skal få tilgang på de beste tjenes­tene, derfor samar­bei­der vi med de beste aktø­rene og leve­rer høy kvali­tet. Gjen­nom å samle flere tjenes­ter på ett sted forenk­ler vi proses­sen for bolig­sel­ska­pet, slik at styret kun behø­ver å forholde seg til ett kontakt­punkt frem til leve­ranse. Gjen­nom vår erfa­ring med bolig­sel­ska­per har vi oppar­bei­det oss gode syste­mer for oppføl­ging av nett­opp dere.

Hvem er vi?

Velstyrt​.no eies og drives av selska­pet BergN AS. Vi er seks ansatte på full­tid og holder til i Sarps­borg. Herfra hjel­per vi sameier og boretts­lag i Norge med alt fra råd og tips om styre­ar­beid og tilskudds­ord­nin­ger til utar­bei­delse av gratis vedli­ke­holds­pla­ner.

Velstyrtplanen

Les også