Velstyrt­lis­ten gir deg full over­sikt over tilskudds­ord­nin­ger dere kan søke på – på 10 sekun­der!

Full over­sikt på 10 sekun­der!

Vedli­ke­hold og oppgra­de­ring av bygg og anlegg koster ofte mye penger. Heldig­vis finnes det en rekke tilskudds­ord­nin­ger som kan være med på å senke kost­na­dene for sameier og boretts­lag. Vi har laget en liste som viser hvilke støtte­ord­nin­ger som er tilgjen­ge­lige for nett­opp dere å søke på!

Velstyrt­lis­ten, som vi kaller den, inne­hol­der 100 tilskudds­ord­nin­ger. Noen av disse er nasjo­nale, noen dekker et fylke mens andre gjel­der kun en kommune eller en bydel.

I Velstyrt­lis­ten velger du hvil­ken kommune du bor i og får umid­del­bart opp en liste over hvilke tilskudds­ord­nin­ger dere kan søke på. Fra du er inne på Velstyrt­lis­ten tar det 10 sekun­der før du har en over­sikt over hvilke tilskudds­ord­nin­ger ditt sameie eller boretts­lag kan søke penge­støtte fra.

Velstyrt­lis­ten er gratis og er tilgjen­ge­lig for alle som abon­ne­rer på nyhets­bre­vet vårt. Velstyrt­pos­ten sendes ut per e‑post to ganger i måne­den og inne­holde nyhe­ter, tid og råd som gjør det enklere å være styre­medlem i et sameie eller boretts­lag.

Du får tilgang til Velstyrt­lis­ten ved å fylle ut og sende inn skje­maet neden­for. Når du har gjort dette får du umid­del­bart en e‑post som gir deg tilgang til Velstyrt­lis­ten.