Bøne­s­sko­gen Boretts­lag i Bergen er et av flere tusen sameier og boretts­lag som har hatt befa­ring fra våre samar­beids­part­nere.

Refe­ran­ser

Velstyrt har hjul­pet norske sameier og boretts­lag med å få gjen­nom­ført tusen­vis av tiltak. Her kan du lese mer om hvor­dan styrene har opplevd å jobbe sammen med oss.

Refe­ran­ser fra norske sameier og boretts­lag som har benyt­tet seg av tjenes­tene våre.

Refe­ran­sene neden­for er fra noen av de mange enkelt­tje­nes­tene vi har hjul­pet til med. Refe­ran­ser fra sameier og boretts­lag som har fått Velstyrt­pla­nen finner du ved å klikke boksen neden­for.

Rela­tert

Les hvor­dan Velstyrt­pla­nen har hjul­pet andre sameier og boretts­lag.

Bergen:
Bøne­s­sko­gen Boretts­lag

Da vi tok kontakt med Bøne­s­sko­gen Boretts­lag i Bergen i juni 2019, var det som bestilt. Styre­leder Jill Hellem hadde begynt å merke at vannet rant tregt unna i avlø­pene i leilig­he­ten hennes, og hadde forsøkt å løse proble­met selv ved hjelp av forskjel­lige typer kjemiske avløps­åp­nere. Befa­rin­gen viste at det var på høy tid med en skik­ke­lig rens.

– Boretts­laget er bygget på begyn­nel­sen av 80-tallet og vi hadde aldri hatt rens av hver­ken venti­la­sjon eller avløp. Det kom derfor ikke som noen over­ras­kelse at det var behov for vedli­ke­hold. Nå har vi god flush i rørene og er i det hele tatt veldig fornøyde. Vi hadde en veldig god dialog med de som kom og gjorde jobben. Alt ble tilrette­lagt og vi fikk god infor­ma­sjon å sende ut til beboerne. Jeg har også i senere tid vært i kontakt med flere andre boretts­lag som har vært like fornøyd som oss! 

Ranheim:
Sameiet Horg­ve­gen 13–17

I Sameiet Horg­ve­gen 13–17 i Ranheim uten­for Trond­heim har styre­leder Hans Nergård hatt befa­ring på venti­la­sjons­ka­na­lene i bolig­sel­ska­pet sitt. Han har et godt inntrykk av våre fagfolk:

– Det var veldig ordent­lige folk som var her, både med tanke på oppfør­sel og fagkunn­skap. Det ble utført kame­ra­in­spek­sjon på venti­la­sjons­ka­na­lene i to leilig­he­ter, og tekni­ke­ren kunne raskt fast­slå at kana­lene var rene og fine, og at det ikke var behov for noen tiltak. Det ble derfor ikke anbe­falt å gjøre noe med anleg­get.

– Nå kan vi bruke vedli­ke­holds­bud­sjet­tet på noe annet, avslut­ter styre­le­de­ren.

Velstyrtplanen

LES OGSÅ

Hegge­dal i Asker:
Sameiet Nyhus­kol­len Pano­rama

Det er omtrent halv­an­net år siden at Rune Sverre Mart­hin­sen, styre­leder i Sameiet Nyhus­kol­len Pano­rama i Hegge­dal i Asker, begynte å merke at noe ikke var helt som det skulle med inne­lufta i leilig­he­ten hans. Etter lang erfa­ring med meka­nikk mistenkte han tidlig at det var vifta på taket over leilig­he­ten hans som ikke virket skik­ke­lig. Derfor kom det ikke som noen stor over­ras­kelse da en kame­ra­in­spek­sjon av venti­la­sjons­ka­na­lene avdek­ket at det var på tide med en rens av anleg­get.

– Jobben gikk veldig greit. Fagfol­kene var raske og flinke, ryddet opp etter seg og gjorde som de skulle, sier styre­le­de­ren. Han kan også fortelle at de har tenkt å sjekke venti­la­sjons­an­leg­get hvert femte år fram­over.

Verdal:
Tangen Boretts­lag

I Tangen Boretts­lag i Verdal i Trøn­de­lag har styre­leder Hilde Elisa­beth Inder­sund Varslot hatt befa­ring på både avløp og venti­la­sjon. Boretts­laget er bygget på 1970-tallet og derfor var ikke styre­le­de­ren over­ras­ket over at det ble avdek­ket behov for en rens av venti­la­sjons­an­leg­get:

– Det var som forven­tet på et så gammelt anlegg. Det var veldig hygge­lige og høflige fagfolk og de gjorde bra arbeid. Det var veldig greit å få det gjort og vi er godt fornøyd.

Trond­heim:
Sameiet Frosta­veien 6

En av de som har hatt befa­ring fra oss tidli­gere er styre­leder Marie Jacob­sen Lauvås i Sameiet Frosta­veien 6 i Trond­heim.

– Det var veldig greit å få en gratis sjekk av avløps­rø­rene i sameiet. Fagman­nen sjek­ket to leilig­he­ter på hver sin side av bygget. Det var en hygge­lig og ordent­lig kar som var her. Det var helt tyde­lig at han var der for å hjelpe oss med å avdekke tilstan­den på anleg­gene, ikke for å over­selge noe.

Bolig­sel­ska­pet er bygget omkring 1920 og det er gamle rør i bygnin­gen. Like­vel har rørene holdt seg svært godt:

– Tekni­ke­ren fortalte at kame­ra­in­spek­sjo­nen viste rene avløps­rør uten fortet­nin­ger. Han anbe­falte derfor ikke at det ble gjort noe vedli­ke­hold på anleg­get og nå vet vi at alt er i orden.

Lodde­fjord:
Seksjons­sam­eiet Solplas­sen Terasse

Styre­leder Arild Ander­sen i Seksjons­sam­eiet Solplas­sen Terasse i Lodde­fjord takket ja til rens av både avløp og venti­la­sjons­ka­na­ler etter kame­ra­in­spek­sjo­nene de hadde i mai 2019.

– De gjorde en god jobb og var effek­tive til tusen, alt gikk på skin­ner.

Styre­le­de­ren er også svært fornøyd med oppføl­gin­gen han har fått både før og etter befa­ring:

– Helt fra dag en har oppføl­ging og kommu­ni­ka­sjon gått veldig fint. Fagfolka kom når de skulle og beboerne er svært fornøyde.

Sameiet Elvegård Boligfelt

Hauge­sund:
Sameiet Elveg­ård Bolig­felt

I mai 2019 tok vi kontakt med Elveg­ård Bolig­felt. Etter en kost­nads­fri befa­ring på både avløps­rør og venti­la­sjons­ka­na­ler med kame­ra­in­spek­sjon, viste det seg at det var på tide med en rens av begge deler.

– At det var behov for vedli­ke­hold kom egent­lig ikke som noen stor over­ras­kelse. Vi hadde en liten mistanke om hvor­dan det så ut i anleg­gene våre, sier styre­leder Eirik Hagen. I novem­ber var bolig­sel­ska­pet klare for å ta imot våre fagfolk.

– Vi begyn­ner å rense i morgen. Jeg ser fram til å få jobben gjort. Styre­le­de­ren legger også til at han synes han har fått god oppføl­ging og nok infor­ma­sjon under­veis og at jobben blir gjort til en fornuf­tig pris.

Trond­heim:
Sameiet Kirkegt. 21A

I Trond­heim hadde det lille sameiet Kirkegt. 21A besøk av våre fagfolk i forbin­delse med befa­ring på avløps­systemet sitt i septem­ber 2019. Befa­rin­gen viste at avløps­rø­rene var rene og fine og det var dermed ikke behov for å foreta seg noe i etter­tid. Styre­le­de­ren synes proses­sen fungerte fint og var posi­tivt over­ras­ket over at det ikke var behov for vedli­ke­hold på avlø­pet.

– Det var akku­rat dette vi hadde håpet på, så jeg er veldig fornøyd, sier han.

Steinsberget Terrasse

Horda­land:
Sameiet Steins­ber­get Terrasse

Styre­leder Per Mjaaseth i Sameiet Steins­ber­get Terrasse har hatt besøk av oss flere ganger. Første gang i forbin­delse med rens av venti­la­sjons­sys­te­met i boretts­laget, og på våren i 2019 for befa­ring av avløp. Styre­le­de­ren sier han har hatt en hygge­lig dialog med oss og at jobben ble gjort effek­tivt og ryddig. Han legger også til at fagper­sonene våre ryddet godt opp etter seg og var hensyns­fulle for beboerne.

Roga­land:
Lupin­veien Boretts­lag

I Lupin­veien Boretts­lag i Stav­an­ger finner vi styre­leder Julie Sire­våg:

– Hele proses­sen har fungert veldig bra, sier hun. Boretts­laget har hatt befa­ring på både avløp og venti­la­sjon, og valgte etter dette å takke ja til en rens av venti­la­sjons­ka­na­lene på høsten 2019.

– Vi har vært fornøyd med alt fra måten vi ble kontak­tet på, oppføl­gin­gen under­veis og til ferdig resul­tat etter utført arbeid. Tekni­kerne kom alltid til avtalt tid, ryddet opp etter seg og ordnet med innsam­ling av skit­ten som ble renset ut av venti­la­sjons­sys­te­met. I etter­tid fikk vi en kjempe­fin slut­t­rap­port. Kort sagt var det en hygge­lig prosess, veldig punkt­lig og velfun­ge­rende. Terning­kast 6, dette kunne ikke blitt bedre!

Buskerud: Svensedammen Borettslag

Buske­rud:
Svense­dam­men Boretts­lag

I Buske­rud har vi hatt befa­ring på avløp og sjek­ket gren­rø­rene hos Svense­dam­men Boretts­lag. Styre­leder Åge Moberg beskri­ver våre fagfolk som hygge­lige, ryddige og effek­tive:

– Dette har fungert veldig bra og vi har fått et godt inntrykk. Vi har nett­opp fått renset avløps­systemet nå på høsten i 2019. Det var hygge­lige fagfolk som kom til oss og det virket som de gjorde en grun­dig jobb.

Bergen:
Sameiet Nybø Terrasse

I Bergen ligger Sameiet Nybø Terrasse, hvor avtrop­pende styre­leder Helge Hage­nes har hatt besøk av våre fagfolk i forbin­delse med befa­ring av det elekt­riske anleg­get. Målet med befa­rin­gen var å kart­legge mulig­he­tene for lade­løs­ning til elbi­ler.

– Dialo­gen har vært gjen­nom­gå­ende god, sier Hage­nes. – Prisen var lavere enn hva vi fikk fra mange andre tilby­dere og vi fikk god hjelp og svar på alt vi trengte svar på under befa­rin­gen og i etter­kant. Tilbu­det kom raskt og vi er godt fornøyd.

Molde:
Krek­ling­bak­ken 5–7

I Molde har styre­leder Kjetil Oter­holm stilt sin leilig­het til dispo­si­sjon for befa­ring av avløps­systemet i Krek­ling­bak­ken 5–7. Styre­le­de­ren var selv tilstede under befa­rin­gen og fikk med en titt på inspek­sjons­ka­me­raet se hvor­dan avløps­rø­rene i leilig­he­ten hans så ut fra innsi­den.

– Det var litt over­ras­kende å se hvor mye gørr det faktisk var i avlø­pet. Fagman­nen var flink og gjorde en god jobb under befa­rin­gen. Han kunne hånd­ver­ket sitt og befa­rin­gen gikk raskt og enkelt. Vi fikk god infor­ma­sjon under­veis. Vi har takket ja til tilbu­det om rens av avlø­pet og ser nå frem til å rene rør.