Dette må du vite som styreleder

Å ta på seg vervet som styre­leder inne­bæ­rer både rettig­he­ter og plik­ter som du må kjenne til.

Rettig­he­ter, plik­ter, vedli­ke­hold og økonomi:

Dette må du vite som styre­leder

Hva sier du egent­lig ja til som styre­leder i et boretts­lag, og har du kontroll på lovver­ket? Her er det viktigste du må vite om innen­for rettig­he­ter og plik­ter, vedli­ke­hold og økonomi.

Rettig­he­ter og plik­ter som styre­leder.

Som bolig­eier i et boretts­lag er du opptatt av at ekste­ri­ø­ret og felles­om­rå­dene blir godt ivare­tatt, og at nærmil­jøet er hygge­lig og trygt. Hvis du vil ha påvirk­ning på slike ting kan et styre­verv være midt i blin­ken for deg. Men hva inne­bæ­rer det å ta på seg styre­le­der­ver­vet?

Ble kastet inn i boretts­lags­sty­ret

Gerd Teige er styre­leder på tredje året i Makrell­s­vin­gen boretts­lag i Kris­tian­sund. Boretts­laget består av 154 leilig­he­ter, varie­rende fra 2‑roms til 4‑roms. Hun har erfart det som ofte skjer i boretts­lag: Inter­es­sen for styre­ver­vet er lav, men noen må jo ta det.

Jeg ble egent­lig kastet inn i rollen som styre­leder. Jeg var leder i valg­ko­mi­teen, og da ingen stilte som kandi­dat til vervet, tok jeg det selv, sier Teige.

Hvor­dan har det vært å ha styre­le­der­rol­len, var det som du hadde tenkt på forhånd?
Det er mye mer arbeid enn jeg trodde! Det er alltid noe som skjer i såpass store boretts­lag, og arbeids­meng­den kan komme opp i mange timer i uka. Bare uteom­rå­dene alene er en stor jobb. Økono­mien skal tas hånd om, og vi forsø­ker å unngå store pris­øk­nin­ger for andels­ei­erne.

Rettig­he­ter og plik­ter som styre­leder

Som styre­leder har du ansva­ret for at det blir avholdt så mange styre­mø­ter som nødven­dig. Du leder styre­mø­tene, og passer på at det føres proto­koll over styre­sa­ker.

Styrets oppgave er å lede boretts­laget i tråd med lovver­ket og vedta­kene fra general­for­sam­lingen. Det inne­bæ­rer både forvalt­ning og vedli­ke­hold – en tema­tikk som strek­ker seg fra regn­skaps­fø­ring til brann­sikkerhet.

I Boretts­lags­lo­ven §8 heter det at styret kan ta alle avgjø­rel­ser som ikke gjen­nom lover eller vedtek­ter er lagt til andre orga­ner. – Som styre­leder har man et stort ansvar. Når det er noe, er det meg de ringer til, fortel­ler Teige.

Eier­sek­sjons­lo­ven § 60 sier at styret har rett til å repre­sen­tere seksjons­ei­erne når det kommer til felles rettig­he­ter og plik­ter. Videre kan styret rette felles krav mot utbyg­gere på vegne av seksjons­ei­erne, dersom det er mang­ler eller forsin­kel­ser på felles­area­ler.

LES OGSÅ

Vedli­ke­hold og trygg­het

Styret og styre­le­de­ren skal blant annet ha kontroll på vedli­ke­holds­pla­ner, is- og snømå­king, brann­sik­ring og sikring av leke­plas­ser.

Gjen­nom lokale politi­ved­tek­ter er styret også ansvar­lig for å fore­bygge rasfare i boretts­laget eller sameiet. Det betyr at de skal sørge for jevn­lige inspek­sjo­ner og ved behov ta ansvar for fjer­ning av is og snø fra husta­kene.

Styret kan sette ut slike oppga­ver til bedrif­ter som spesia­li­se­rer seg på det – men det er frem­de­les til syvende og sist ansvar­lig for at ting blir gjort.

Teige har posi­tive erfa­rin­ger med å leie inn eksterne kref­ter til å bidra til vedli­ke­holds­ar­beid: – Det har vært til stor hjelp for oss å sette ut enkelte oppga­ver til firma, blant annet vakt­mes­ter­job­ben. Hvert år setter vi opp et årshjul med over­sikt over hva som skal gjøres i henholds­vis sommer- og vinter­halv­året. Som styre­leder har jeg dialog med bedrif­ten som leve­rer disse tjenes­tene for oss. Intern­kon­trol­len og det rutine­mes­sige vedli­ke­hol­det blir tatt hånd om på en ryddig måte, uten at det blir for mye jobb for styret.

Du kan bli juri­disk og økono­misk ansvar­lig

Hvis personer eller gjen­stan­der blir skadet som følge av eksem­pel­vis snøras i boretts­laget, kan styre­med­lem­mene stå person­lig ansvar­lige og bli saksøkt. Boretts­lags­lo­ven § 12–1 oppsum­me­rer det slik: «Den som i egen­skap av styre­medlem, forret­nings­fø­rer, grans­ker eller andels­eier volder tap forsett­lig eller uakt­somt for laget, andels­ei­ere eller andre under utfø­ring av oppga­ven sin, har plikt til å bøte tapet. Det samme gjel­der for medlem­mer av andre orga­ner som er skipet etter vedtek­tene.»

Styret skal opptre aktsomt. Med mange regler å forholde seg til, er det ikke så rart at enkelte boretts­lag og sameier med god økonomi velger en advo­kat til styre­ver­vet. Noen ganger betyr aktsom­het i prak­sis å brette opp ermene og få ting gjort, andre ganger inne­bæ­rer det kanskje å ta vans­ke­lige avgjø­rel­ser.

I Makrell­s­vin­gen opplevde Teige det sist­nevnte: – Etter at reglene for leke­plas­ser endret seg, vedtok styret i Makrell­s­vin­gen at de ikke ønsket å sitte med et så stort ansvar lenger. Dermed valgte de å legge ned leke­plas­sene som tilhørte boretts­laget. Samti­dig har vi heldig­vis uten­dørs leke­om­rå­der i en nærlig­gende barne­hage, så det er frem­de­les et akti­vi­tets­til­bud for barn her.

Er det verdt det?

Det er ingen tvil om at styre­le­der­ver­vet i boretts­lag og sameier kan være krevende. Samti­dig er det en mulig­het til å bidra til et godt miljø der man bor. Med en posi­tiv og ansvars­full innstil­ling kan det være mye å hente. Ikke minst gir vervet deg verdi­full styre­kom­pe­tanse som gjør seg godt på en CV.

Teige oppsum­me­rer det slik: – Ingen boretts­lag er like, så jeg synes det er vans­ke­lig å gi konkrete råd til ferske styre­le­dere. Dette er et rolig strøk med få utflyt­tin­ger og lite bråk. Min egen erfa­ring er at til tross for mye ansvar, har det gått ganske greit.

Så kanskje man ikke skal være så redd for å ta ansvar. Hvem vet – kanskje kommer du til og med til å kose deg med å skape selveste drøm­me­plas­sen for deg selv og resten av nabo­la­get!

Velstyrtplanen

Les også

Gratis vedlike­holds­plan for sameier og boretts­lag