Strid om oppfør­sel av ny blokk

I Grodurdda­len vil tiltaks­hav­ner i Årvoll­veien 15 bygge en fem etasjers blokk rett foran byggene til Årvoll senter boretts­lag. Planene har medført klager fra beboerne fordi de både vil gi skygge og skape utford­rin­ger for trafik­ken inn og ut av gara­sjen. Leder i Årvoll senter boretts­lag, Anne-Lise Risnes Ander­sen, var en av delta­kerne på et møte om dette og reagerte på både form og innhold. Hva hun reagerte på kan du lese i saken fra Akers Avis Grorud­da­len.

Kilde: Akers Avis Grorud­da­len

Bolig­sam­eie føler seg lurt av kommu­nen

Denne utga­vene av I Mediene hand­ler om leser­inn­legg fra medlem­mer av sameier og boretts­lag. Det er godt å se at styre­le­dere og ‑medlem­mer sier fra når de føler seg urett­mes­sig behand­let, samti­dig som det er synd å regist­rere at det ofte oppstår konflik­ter der sakene kunne og burde vært løst på et tidli­gere stadie.

I Ringe­rike sier styre­leder Mette Sønsteby i Bryg­ge­ri­går­den bolig­sam­eie at de føler seg lurt av kommu­nens forslag til byplan. Utkas­tet til ny byplan hadde de ingen proble­mer med, det er det som har skjedd i etter­kant de reage­rer på. Utkast fra arki­tek­ter viser for eksem­pel at bypla­nen nå legger opp til utbyg­gin­ger som gir bygnin­ger som er opp til 7 meter over rammene i bypla­nen.

Kilde: Ringe­ri­kes Blad

– Mangel på valg­mu­lig­he­ter i Obos’ møte­sys­tem

I Budstikka er det et leser­inn­legg fra en person fra et bolig­sam­eie på Fornebu. Innleg­get hand­ler om noe som svært mange vil måtte forholde seg til årene frem­over, digi­tale årsmø­ter og general­for­sam­linger. Innsen­de­ren bruker her Obos sitt møte­sys­te­met som eksem­pel og tar opp problem­stil­lin­gen med at denne løsnin­gen ikke legger til rette for at det er mulig å stille fore­lag under­veis. Forslags­ret­ten i fast­satt i lovver­ket og vanlig­vis også i vedtek­ter. Forfat­te­ren tar her opp et viktig poeng som møte­sys­te­mene som nå utvik­les og oppda­te­res for å møte marke­dets behov må inne­holde for å kunne være gode nok til å benyt­tes i disse sammen­hen­gene.

Kilde: Budstikka

LES OGSÅ