Styremedlemmer i sameier og borettslag kan holdes økonomisk ansvarlig for brudd på vedlikeholdsplikten. Illustrasjonsfoto: Aleksandra Anzenberger

Styremedlemmers personlige ansvar for vedlikehold

Styrer i sameier og borettslag har et ansvar for vedlikehold av bygninger og anlegg. Ansvaret er definert i lovverket og overholdes ikke dette, kan styrets medlemmer holdes personlig ansvarlig.

For sameier defineres vedlikeholdsansvaret i § 57.Styrets oppgaver. For borettslag er vedlikeholdsplikten satt i § 5–17.Vedlikehald o.a. frå laget. Styrets erstatningsplikt er definert i § 5–18.Skadebotansvar for laget og bakre ledd, men det for sameier i paragraf 60, annet ledd, slås fast at styrets medlemmer kan saksøkes for brudd på vedlikeholdsplikten.

Hva er nødvendig vedlikehold?

I lovverket er vedlikeholdsplikten definert med relativt generelle termer. Vi bruker gjerne begrepet nødvendig vedlikehold for å definere hva som er styret som enhets og styremedlemmenes personlige ansvar. Ut fra gjeldende rettspraksis ser vi at det viktigste styrets medlemmer kan gjøre for å overholde vedlikeholdsplikten, er å gjøre så godt de kan:

“Når styremedlemmer har handlet etter eget beste skjønn og gjort så godt de har kunnet for å ivareta lagets interesser, skal det mye til for å holde dem erstatningsansvarlige.”

En annen uttalelse fra retten bekrefter dette utgangspunktet:

“Man kan ikke forvente perfekt opptreden fra styremedlemmer i borettslag. Ansvaret må sees i lys av at det er tale om et frivillig verv, som utøves av mennesker uten spesialkompetanse innenfor økonomi eller juss.»

Når oppstår personlig ansvar?

For å hjelpe oss med å forstå når et styremedlem kan holdes økonomisk ansvarlig for brudd på vedlikeholdsplikten, trenger vi advokathjelp. Olav Vilnes, advokat i sammenslutningen Lovomeiendom​.no, har lang erfaring fra området:

- Mye av dette bygger på rettspraksis og her taler mye for at rettsutviklingen går i en strengere retning. Det er unnskyldende at man ikke har spesialkunnskap, men det er ikke ansvarsfritt at man ikke søker slik kompetanse når dette åpenbart finnes i markedet. Det er utmerkede forretningsførere, advokater, Velstyrt, Huseierne der ute – mer nå enn tidligere. Da kan det ikke være god nok unnskyldning å si at man manglet kunnskap.

Manglende kunnskap er altså ikke god nok grunn til å la være å utføre nødvendig vedlikehold der hvor det er rimelig å forvente at kunnskapen kan hentes inn. Hva med dårlig økonomi – er det en god unnskyldning for å la være å gjennomføre nødvendig vedlikehold?

- Nei, kommer det kontant fra advokaten. – Jeg har ved flere anledninger vært borte i sameier og borettslag som kvier seg for å enten ta opp lån eller sette opp husleien og derfor lar være å iverksette nødvendige tiltak. Dette er ikke god nok grunn og om det oppstår skader på bygninger eller anlegg boligselskapet er ansvarlige for, kan styrets medlemmer holdes ansvarlige om økonomi er hovedårsaken til at nødvendig veldikehold ikke ble gjennomført.

Feilmåling ga erstatningsansvar

Advokat Vilnes trekker frem en spesiell sak på spørsmål om eksempler på saker som har ført til at styrets medlemmer ble dømt erstatningspliktige:

- Et medlem av styret påtok seg oppgaven å måle opp  når et stort borettslag med flere hundre vinduer måtte skifte ut vinduene sine, erindrer Vilnes, – Vedkommende brukte innermål i stedet for brutto mål.  Der satt borettslaget med 240 ubrukbare vinduer og styret ble holdt ansvarlig fordi kunnskap om hvordan vinduer skal måles er lett tilgjengelig. Styrets medlemmer burde ha visst om dette før de iverksatte prosjektert og kunne derfor holdes økonomisk ansvarlige for feilen.

Relatert

Liste over tilskuddsordninger for sameier og borettslag

Velstyrtplanen

Relatert

Velstyrtplanen

Det er unnskyldende at man ikke har spesialkunnskap, men det er ikke ansvarsfritt at man ikke søker slik kompetanse når dette åpenbart finnes i markedet. Det er utmerkede forretningsførere, advokater, Velstyrt, Huseierne der ute – mer nå enn tidligere. Da kan det ikke være god nok unnskyldning å si at man manglet kunnskap.

Olav Vilnes, Lov om eiendom