Styret skal forsvare alles inter­es­ser mot den enkel­tes. Bildet er fra et tilfel­dig bolig­sel­skap og har ingen­ting med innhol­det i saken å gjøre. Foto: Alex­andra Anzen­ber­ger. 

- Styret skal forsvare alles rett mot den enkel­tes ønske

Som advo­kat og leder av advok­tat­fel­les­ska­pet Lovo​me​in​dom​.no er Olav Vilnes godt kjent med konflik­ter i sameier og boretts­lag. Han opple­ver ofte en type konflik­ter som oppstår fordi styret har gjort en feil som viser seg å få store konse­kven­ser.

Olav Vilnes og Lovo​mei​en​dom​.no er spesia­lis­ter på sameier og boretts­lag. De har bidratt til flere saker her på Velstyrt​.no og svarer også på spørs­mål fra leserne gjen­nom tjenes­ten Spør Velstyrt. Når vi spør han om hans erfa­ring fra konflik­ter i sameier og boretts­lag, kommer dette svaret på e‑post kort tid etter at vi snak­ket sammen på tele­fon:

- Jeg har to litt paral­lelle saker som har noe av den  samme bakgrunn, årsak og virk­ning. Den ene er et boretts­lag hvor det ble tillatt innglas­sing av en veranda for en som var tidlig ute og søkte. Siden ble mange misfor­nøyd med hvor­dan det så ut og styret ble også nega­tive til neste søknad.

Den andre var et sameie hvor som kjent tomta er i felles eie. Styret ga tilla­telse til en av beboerne i første etasje ( som også var medlem av styret) å gjerde inn «sitt» areal  foran sin utgang til plen og benytte dette som sitt eget. Da flere i første etasje ville gjøre det samme fant styret ut at dette ville begrense beboer­nes frie ferd­sel på alles eien­dom og sa nei. De siste ble selv­sagt forban­net på denne forskjells­be­hand­lin­gen.

Kjenn loven!

Disse konflik­tene oppstod fordi styret ikke var seg bevisst sitt ansvar når det gjel­der å forsvare alles rett mot den enkel­tes ønske. Særlig når den som søker sitter i et nært forhold til styret bør man være ekstra på vakt.

Styret må sette seg inn i de juri­diske begrens­nin­ger som gjel­der for blant annet innglas­sing og bruk av felles­areal. Dag Stad­heim har skre­vet en bok om dette. Boken er skre­vet av en advo­kat, men er stort sett tilgjen­ge­lig også for ikke-juris­ter.

Dette besva­rer vel også noe av spørs­må­let om hvor­dan slike ting kan unngås: Som styre må dere aldri si ja eller nei til noe uten å sjekke ut hva som kan være de prin­si­pi­elle og juri­disk sett tvil­somme sider ved et vedtak.

Hoved­sak:

Konflik­ter i sameier og boretts­lag

Velstyrtplanen

Velstyrt­pla­nen:

Gratis vedlike­holds­plan for sameier og boretts­lag

Green Week:

Gratis kontroll av leke­plas­ser på Østlan­det

Olav Vilnes i Lovo​mei​en​dom​.no under­stre­ker viktig­he­ten av at styrer i sameier og boretts­lag er sitt ansvar bevisst når det gjel­der å forsvare alles rett mot den enkel­tes ønske.