Systemet som har tillatt profesjonelle aktører å øke makten sin på bekostning av beboerne er hovedårsaken til konflikter i sameier og borettslag, mener Dag Flater Hwang.

Systemsvikt som utgangspunkt for konflikter

Under arbeidet med artikkelserien om konflikter i sameier og borettslag kom vi over Dag Flater Hwang. Skribenten og konsulenten, som betegner seg som leverandør av kunnskap til det norske folk, mener at det er systemsvikt og maktmisbruk som er hovedårsaken til at konflikter oppstår.

- Jeg har fulgt bransjen i mange, både som leder av et boligbyggelag, eier av boliger i boligselskap og styremedlem, innleder Hwang. – I løpet av de årene jeg har vært engasjert har jeg opplevd en stor endring og da spesielt i boligbyggelagene sin rolle. Liberale ideer har fått fotfeste, samvirketankegangen er blitt erstattet med markedstankegang og beslutningsmekanismene har vært i endring. Endringer i lovverket har også bidratt til dette. Mange boligbyggelag er blitt mer pågående, søker å påvirke beslutningene til sine kunder, og forventer at boligselskapene skal bruke deres tjenester og samarbeidspartnere.

Hvorfor er det et problem at boligbyggelagene krever dette?

- Når de mer eller mindre presser boligselskapene til å bruke bestemte systemer, til å jobbe etter bestemte metoder, eller til å tolke regler på en bestemt måte, tvinges alle inn i et særegent tankemønster og til å jobbe på samme måten. Det blir mindre rom for å vurdere hvert enkelt boligselskaps behov og for å ta utgangspunkt i hva som tjener boligeierne best. Det virker ikke som om boligbyggelagene er spesielt opptatt av hva de enkelte beboerne synes.

- Alle viktige saker bør avgjøres av eierne

- En del boligbyggelag jobber aktivt for å påvirke sånn at deres underselskaper og samarbeidspartnere blir benyttet, fortsetter Hwang. – Dette gjør de blant annet ved å lage regler og å etablere en praksis i boligselskapet som gir styret stor makt. Det blir da enklere for selgere og forretningsførere å få tilgang til beslutningstakere, som etter min mening i langt større grad bør være eierne gjennom generalforsamlinger og årsmøter. En må dessuten ikke glemme at i boligselskap er eierne samtidig også brukerne. Det blir helt feil om styremedlemmer avgjør viktige saker, og forsøker å unngå at de som er eiere og brukere tar stilling til saken.

Har ikke styret både en rett og plikt til å ta avgjørelser som ivaretar eiernes interesser?

-  Jo, men alle viktige beslutninger bør tas av eierne. Grunnen til at de store profesjonelle aktørene heller vil forholde seg til styret enn til eierne, er at prosessen går kjappere og at det er enklere for dem å selge inn tjenestene sine. Dette skaper etter min mening konflikter mellom styret og beboerne. Enkelte styremedlemmer er dessuten litt for ivrige etter å bestemme selv. Jeg får henvendelser fra boligeiere som forteller om det de opplever som maktmisbruk og trakassering fra styrer. Også direkte ulovligheter blir jeg varslet om. Det er høyst problematisk at verken maktmisbruk eller ulovligheter får konsekvenser for dem som begår det. Myndighetene gjør ikke noe om ikke saken er spesielt alvorlig. Beboerne må gjerne gå til rettssak for å få til endringer. Men hvem har tid eller råd til det?

- Styret kan løse konflikter gjennom ydmykhet og informasjon

Hwang er av den oppfatning at utviklingen har ført til at profesjonelle aktører har skaffet seg makt på vegne av beboerne, som er de som eier sameier og borettslag. Systemet har ifølge han sviktet da det har tillatt denne utviklingen og ikke gjort noe for å verken stanse eller bremse den. Er det noe styrer og beboere kan gjøre for å endre dette?

- Styret kan enkelt løse mye av dette ved å opptre mer åpent og med større grad av ydmykhet overfor beboerne, forklarer Hwang. – Om styret er god på å gi nødvendig informasjon, spiller med åpne kort og involverer eierne i prosesser på et tidlig tidspunkt, vil mange av disse konfliktene aldri oppstå. Og eierne må selv ta mer grep ved å skaffe seg bedre vedtekter og stille krav til styret og forretningsfører. Mange av utfordringene kan løses ved å opprette en kontrollkomite som rapporterer til generalforsamlingen eller årsmøtet. Da vil eierne være sikret tilgang på den informasjonen de trenger uten å være avhengig av velvillighet fra styret, boligbyggelag eller annen forretningsfører.

Dag Flater Hwang er jurist og samfunnsøkonom. Han er en aktiv samfunnsdebattant og har blant annet skrevet kronikker i Dagens Næringsliv. Hwang har gitt opplæring til generasjoner av nordmenn, mest til studenter ved universiteter og høgskoler, men også til styrer, offentlige byråkrater og andre. Hwang har også levert høringsuttalelser til forslag til endringer i lovene for borettslag og eierseksjoner.

Hovedsak:

Konflikter i sameier og borettslag

Velstyrtplanen

Velstyrtplanen:

Gratis vedlikeholdsplan for sameier og borettslag

Green Week:

Gratis kontroll av lekeplasser på Østlandet

Dag Flater Hwang driver Hwang Flater Analyse og har en klar oppfatning av hva som er hovedårsaken til at det oppstår konflikter i sameier og borettslag.