Husbanken jobber for å unngå at folk blir vanskeligstilte på boligmarkedet. 

Tilskuddsordninger fra Husbanken

Husbanken er statens sentrale organ for gjennomføring av boligpolitikk og feirer 75 år i 2021. Husbankens samfunnsoppdrag er å forebygge at folk blir vanskeligstilte på boligmarkedet og medvirke til at vanskeligstile kan skaffe seg og beholde sin egen bolig.

Som virkemidler for å oppnå målene sine har Husbanken en rekke økonomiske tilskuddsordninger som blant annet privatpersoner, bedrifter og kommuner kan søke støtte fra. Også sameier og borettslag er inkludert i noen av ordningene. Tilskudd til tiltandsvurdering og Tilskudd til heis er de som er mest aktuelle.

Tilskudd til tilstandsvurdering

Sameier og borettslag som er bygd før TEK 10 trådte i kraft kan søke om støtte til tilstandsvurdering. Tek 10 trådte i kraft 1. juli 2010 og tilskuddet gjelder altså sameier og borettslag som ikke er helt nye. Det må være minst seks boliger i sameiet eller borettslaget for at Husbanken gir tilskudd.

Hensikten med tilskuddet er å bidra til å gi styrer bedre oversikt over tilstanden på bygningsmasse og anlegg. En god oversikt over dette gjør det enklere å planlegge vedlikeholdsarbeid som igjen gir en bedre langsiktig økonomi.

Husbanken kan gi støtte til opp til 50 prosent av dokumenterte kostnader for en tilstandsrapport. Et typisk tilskudd på på mellom kr. 30.000 og kr. 100.000 og Husbanken lover rask behandlingstid. Det er ingen søknadsfrist og det kan søkes støtte gjennom hele året. Om Husbanken innvilger støtte kan de også gi lån til utføring av tiltak som anbefales i tilstandsrapporten.

Styret må selv finne en bedrift som kan lage tilstandsrapporten og inngå avtale med denne. Kostnaden på tilstandsrapporter varierer etter størrelse på boligselskapet. Om vi skal bruke Husbankens egne tall som underlag kan vi anslå at en tilstandsrapport vil koste mellom kr. 60.000 og kr. 200.000.

Et alternativ til å kjøpe tilstandsrapport er å bestille Velstyrtplanen, som er Norges første og eneste vedlikeholdsplan for sameier og borettslag som er gratis.

Relatert

Planlagt vedlikehold gir økonomisk gevinst

Tilskudd til heis

For eiere av boligeiendommer med minst tre etasjer tilbyr Husbanken en tilskuddsordning til prosjektering og/eller installasjon av heis. Sameier og borettslag kan altså søke støtte både til konsulenthjelp til å prosjektere og utarbeide prisoverslag for installasjon av heis og til selve installasjonsarbeidet.

Husbanken gir ikke tilskudd til prosjekter som allerede er iverksatt eller til å skifte ut eksisterende heiser. Søknadene prioriteres ut fra hvor mange leiligheter heisen vil betjene, i hvor stor grad det er tilrettelagt for rullestol i heisen spesielt og bygningen generelt og muligheter for å tilpasse leiligheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Husbanken kan gi tilskudd på inntil 50% av kostnadene til prosjektering og/eller installering av heis. For å få innvilget søknaden må det kunne dokumenteres at generalforsmaling eller årsmøte har godkjent utbyggingen med 2/3 flertall.

Søknadsfristen for tilskudd til heis var 1. juni 2021. Vi regner det som sannsynlig at denne støtten videreføres og oppdaterer saken når vi får en uttalelse fra Husbanken om dette.

Relatert

Tilskuddsordninger fra kommuner

Relatert

Tilskuddsordninger fra Enova

Relatert

Tilskuddsordninger for kulturminnevern

Velstyrtplanen

Les også

Gratis vedlikeholdsplan for sameier og borettslag