Flere av de største kommunene i landet tilbyr tilskuddsordninger som sameier og borettslag kan nyte godt av. 

Tilskuddsordninger fra kommuner

De største kommunene i landet er hjemsted for flertallet av sameier og borettslag i Norge. Vi har vært i kontakt med disse kommunene for å lage en oversikt over hvilke tilskuddsordninger de tilbyr til sine sameier og borettslag.

Velg kommune/bydel for å finne ønsket sted.

Av landets ti største kommuner har vi registrert at seks av dem har tilskuddsordninger for sameier og borettslag. De vi ikke har fått opplyst har tilskuddsordninger er Bærum, Drammen, Lillestrøm og Fredrikstad. Hvem som tilbyr tilskuddsordninger og hvilke ordninger til tilbys endrer seg med ujevne mellomrom. Vi anbefaler derfor at dere sjekker denne siden med jevnlig for å være oppdatert på hvilke ordninger ditt sameie eller borettslag kan søke tilskudd fra.

Den tilskuddsordningen som er klart mest vanlig, er tilskudd til lading av elbiler. Denne tilbys i Oslo, Bergen, Trondheim og Asker. Grønne tiltak er i vinden og tilskudd til sykkelparkering i borettslag og sameier kan du søke på i Oslo og Stavanger. Et annet tilskudd som vi regner med kommer til å spre seg til stadig flere kommuner, er tilskudd til installasjon av solceller. I dag tilbys dette i Oslo og Kristiansand.

Ulike vilkår og frister

Selv om flere kommuner tilbyr tilskudd til de samme tiltakene, varierer både søknadsfrister og hvor mye dere kan søke om. Lengre ned i artikkelen finner dere linker til de ulike tilskuddsordningene i kommunene. Her finner dere informasjon direkte fra kommuene om viktige ting som søknadsfrister og størrelse på tilskudd.

Selv om tilskuddene varierer i type og omfang i kommunene, er det en ting som går igjen: Det gis ikke tilskudd til tiltak som er igangsatt. Vær derfor oppmerksom på at dere ikke inngår avtaler med leverandører eller setter i gang arbeid på eget initiativ før dere har fått svar på søknaden.

Oslo

Landets klart største kommune er også den som har klart flest tilskuddsordninger for sameier og borettslag. Noen av ordningene er organisert fra sentralt hold i kommunen, mens andre administreres av bydelene.

En av del tilskuddsordningene som omtales har søknadsfrister som er gått ut. Vi er i kontinuerlig kontakt med både sentraladministrasjonen og ansatte i bydelene og de svarene vi har fått så langt tyder på at de aller fleste tilskuddsordningene videreføres i 2022 selv om ikke dette står på kommunenes nettsider. For de tiltakene som har utgåtte tidsfrister opplyser vi om når frister var og oppdaterer når vi får ny informasjon fra kommunen.

Tilskuddsordninger som gjelder hele Oslo

Fra Oslo kommune er disse tilskuddsordningene de som i utgangspunktet er aktuelle for sameier og borettslag å søke på:

For lading av elbiler tilbyr Oslo kommune Ladetilskudd til borettslag og sameier. Sameier og borettslag kan søke tilskudd gjennom hele året og kommunen kan gi tilskudd på opp til 20% av investeringskostnader, opp til en million kroner.

Som det passer seg for en sykkelby som Oslo vil være, tilbyr kommunen Tilskudd til sykkelparkering i borettslag og sameier. Som for elbiler kan kommunen dekke opp til 20% av investeringskostnadene, men med en maksgrense på kr. 100.000 per boligselskap. Kommunen har satt av to millioner kroner til dette tiltaket så om dere planlegger å bygge nytt sykkelskur anbefaler vi dere å søke så fort som mulig.

For dere som har dårlige dører og vinduer er Tilskudd til isolering av vinduer noe å vurdere. Borettslag og sameier kan gjennom denne ordningen får tilskudd til etterisolering og utskifting av dører og vinduer. Hvor mye kommunen gir i tilskudd opplyses det ikke om og det er også krav til u‑verdier i yttervegger, tak, vinduer og dører som må tilfredsstilles for at søknader innvilges.

Tilskudd til installasjon av solceller i borettslag, sameier og yrkesbygg gir boligselskap muligheten til å hjelp med å dekke kostnader for installasjon av solceller. Her tilbyr kommunen å dekke 30% av investeringskostnadene for søknader som blir innvilget, begrenset oppad til en millioner kroner.

Tilgjengelighetstiltak i tilknytning til boliger er myntet på de som vil gjennomføre tiltak for å bedre tilgjengeligheten i fellesarealer. Kommunen har satt av 5,8 millioner kroner til ordningen, som hadde søknadsfrist 15. mars 2021.

Tilskudd til istandsetting av kulturminner i Oslo er et tilskudd fra Byantikvaren i Oslo som kommer i t illegg til statlige tilskudd til kulturminner, som de også administrerer. Søknadsfristen for det kommunale tilskuddet er 1. november hvert år og prosjekter der rehabiliterings- og restaureringsarbeider fører til merkostnader blir prioritert.

Tilskuddsordninger fra bydeler i Oslo

I de 15 bydelene som finnes i Oslo er det egne tilskuddsordninger som er tilgjengelige for sameier og borettslag med tilholdssted her. Alle bydelene har minst en tilskuddsordning for boligselskap og de fleste har mer enn en.  Grønne midler er et eksempel på en ordning som går igjen i mange av bydelene. Det samme gjelder frivillighetsmidler, selv om ikke alle bydelene spesifikt nevner sameier og borettslag som aktuelle søkere her.

Alna

Bydelene Alna, Bjerke, Grorud og Stovner har fått seks millioner kroner til fordeling av Bomiljøtilskudd fra Groruddalssatsingen. Tilskudd gis til tiltak som bidrar til attraktive og inkluderende bomiljøer. Eksempler på dette er lekeplasser, møteplasser, planting av trær og sosiale arrangementer. Søknadsfristen for 2021 var 15. april 2021, men vi har fått opplyst fra kommunen at ordningen videreføres i 2022.

Bydelen vil med Frivillighetsmidler i Bydel Alna legge til rette for frivillig innsats og deltakelse blant bydelens innbyggere. Søknadsfristen var 16. april 2021.

Bydelen har satt av en halv million kroner til Tilskudd til aktiviteter for bedre psykisk helse i Bydel Alna. Søknadsfristen er 1. oktober 2021 og målet er «styrke og utløse frivillig innsats rettet mot psykisk helse og mobilisere lokalsamfunnet og frivilligheten i satsingen»

Bjerke

Denne bydelen er en del av Bomiljøtilskudd fra Groruddalssatsingen, som dere kan lese mer om under bydel Alna.

Bjerke har også frivillighetsmidler å tilby, men som for den samme ordningen i bydel Alna er søknadsfristen for året gått ut.

For å bidra til mer miljøvennlige og bærekraftige nærmiljø, tilbyr bydelen tilskuddsordningen Grønne midler i Bydel Bjerke. Det kan søkes om tilskudd på opp til kr. 40.000. Søknadsfristen var 12. april.

Nabolagsmidler i Bydel Bjerke skal støtte «små tiltak i Linderud og Veitvet delbydeler som kan stimulere til godt nabolag og bidra til å styrke det sosiale livet i nærmiljøet». Det er ingen søknadsfrist og søknader behandles fortløpende.

Frogner

Bydelen har satt av kr. 250.000 til Grønne midler i Bydel Frogner, som skal «stimulere til økt miljøengasjement i bydelen ved å støtte grønne tiltak og aktiviteter.» Søknadsfrist var 1. mars 2021.

Gamle Oslo

4,5 millioner kroner er satt av til Bomiljøtilskudd – Områdeløft Grønland og Tøyen. Ordningen har samme mål som Bomiljøtilskudden for Groruddalen som dere kan lese om under bydel Alna.

Gamle Oslo har satt av en million kroner i frivillighetsmidler for 2021. Søknadsfristen er gått ut, men vi får opplyst at ordningen sannsynligvis blir videreført.

For søkere med lokal tilknytning har bydelen satt av en million kroner i grønne midler for 2021. Søknadsfristen er gått ut, men ordningen videreføres sannsynligvis gjennom politisk vedtak i desember.

Grorud

Bydelen som deler navn med Bomiljøtilskudd fra Groruddalssatsingen er selvsagt en del av denne ordningen. Grorud har også satt av kr. 500.000 i Kultur- og frivilligsmidler.

Grünerløkka

Som nevnt tidligere kommer tilskuddsordningen Grønne midler sannsynligvis til å videreføres også i 2022. Bydel Grünerløkka hadde kr. 500.000 å fordele gjennom denne ordningen i 2021.

Nordre Aker

Frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker hadde søknadsfrist 15. januar, men forventes videreført. Bydelen er også en av mange som tilbyr grønne midler. Også her er søknadsfristen gått ut, men ordningene videreføres sannsynligvis.

Nordstrand

200.000 kroner har Nordstrand satt av til grønne midler i 2021. Søknadsfristen for årets tildeling er passert.

Sagene

Bydel Sagene er en av flere som tilbyr både frivillighetsmidler og grønne midler. Søknadsfristen for 2021 er gått ut for begge tilskuddsordningene.

St. Hanshaugen

Som Sagene tilbyr også St. Hanshaugen både frivillighets- og grønne midler. Søknadsfristen for grønne midler for 2021 er passert, men dere kan søke frivillighetsmidler til 21. oktober.

Stovner

På Stovner kan sameier og borettslag søke bomiljøtilskudd fra Groruddalssatsingen. Fristen for 2021 er passert og informasjon om søknadsfrist for 2022 forventes mot slutten av året.

Bydel Stovner tilbød også grønne midler i 2021 og det forventes at de vil gjøre det samme også i 2022.

Søndre Nordstrand

Bydelen er en av flere som gir bomiljøtilskudd. Det er ikke lengre mulig å søke støtte for 2021. Vi kommer tilbake med informasjon om søknadsfrist for 2022 når vi vet om ordningen blir videreført.

Ullern

Den eneste tilskuddsordningen bydel Ullern tilbød i 2021 for sameier og borettslag, var frivillighetsmidler. Søknadsfristen for året er passert.

Vestre Aker

Som Ullern er det kun frivillighetsmidler som tilbys sameier og borettslag i bydel Vestre Aker. Også her er søknadsfristen for 2021 passert.

Østensjø

Kr. 200.000 var satt av av bydel Østensjø til grønne midler i 2021. Søknadsfristen var 1. mars.

Bergen

Landets neststørste kommune tilbyr tilskudd til ladeinfrastruktur i borettslag og sameier. Kommunen gir tilskudd på inntil 20% av investeringskostnadene, begrenset til maksimalt kr. 200.000 per borettslag eller sameie. Det ble åpnet for søknader i mai 2021 og søknader behandles fortløpende.

Trondheim

Tilskudd til ladeinfrastruktur i boligselskap er navnet på tilskuddsordningen Trondheim kommune tilbyr for lading av elbil i sameier og borettslag. Søknadsfristen er 15. november 2021 og som den eneste kommunen vi har sett lover de faktisk svar på søknaden innen 14. virkedager. Det er gledelig å oppleve kommuner som tilbyr så god og nøyaktig informasjon om tilskuddsordningene sine.

Kommunen opplyser ikke om noe maksimalbeløp for tilskudd, men det kan kun søkes om tilskudd for opp til 20% av investeringskostnadene.

Stavanger

Som flere av landets store byer har Stavanger gitt tilskudd til ladeanlegg for elbiler i sameier og borettslag. Tilskuddsordningen opphørte 1. april i år og da hadde 104 sameier og borettslag fått 2,9 millioner kroner i støtte.

Sameier og borettslag kan søke tilskudd fra kommunedelsutvalgene for tiltak som retter seg spesielt mot utsatte grupper i nærmiljøet. Tilskuddene skal gå til lokal aktivet og det innvilges normalt ikke mer enn kr. 20.000 i tilskudd.

Å tilrettelegge for parkering av sykler er viktig når det er et uttalt mål fra myndighetene om å få flere til å bli myke trafikanter. Stavanger kommune har en tilskuddsordning der sameier og borettslag kan få dekket 20% av kostnadene til «trykk og tørr sykkelparkering», begrenset oppad til kr. 20.000.

Bærum

Tilskudd til lading i boligselskap er navnet på støtteordningen Bærum kommune hadde for å hjelpe med å tilrettelegge for lading av elbiler i sameier og borettslag. Siste søknadsrunde hadde frist 31. mai 2021 og vi er ikke kjent med at det er planlagt å videreføre ordningen.

Kristiansand

Sørlandshovedstaden er en av foreløpig kun to kommuner som tilbyr tilskudd til installasjon av solceller i sameier og borettslag. Bystyret har satt av to millioner kroner til denne ordningen for perioden 2020 – 2023. Sameier og borettslag kan søke gjennom hele perioden og det gis støtte for inntil 30% av kostnadene, begrensed oppdag til kr. 100.000 per boligselskap.

For å få fart på det grønne skiftet har kommunen bevilget kr. 850.000 til det de kaller Folkets klimadugnad. Ambisjonen med dette tilskuddet er å fremme lokal handling som skal bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling. Fristen for å søke tilskudd var 5. mai 2021 , men det er satt av penger til å videreføre denne ordningen også i 2022.

I tillegg finnes det et bydelsfond hvor velforeninger og andre foreninger og lag kan søke om tilskudd til både arrangementer/aktiviteter og fysiske tiltak som for eksempel aktivitetsområder, samlingssteder, lekeplasser mm.

Drammen

I Drammen har vi ikke registrert noen tilskuddsordninger som er rettet mot sameier og borettslag. Det vi dog har funnet, er en rådgivningstjeneste for klima- og energi. Kommunen tilbyr gratis rådgivning innen disse feltene frem til 15. desember i år.

Asker

Som mange andre av de største kommunene tilbyr Asker tilskudd til tilrettelegging for lading av elbil i boligselskap. Maksimalt støttebeløp er kr. 50.000 og støtten kan ikke utgjøre mer enn 50% av totalkostnadene eller mer enn kr. 5000 for hvert ladepunkt det legges til rette for.

Asker har også en energirådgivningstjeneste som ikke er en støtteordning, men en tjeneste som også sameier og borettslag kan benytte seg av.

Kommunen har planer om nye tilskuddsordninger, forteller miljørådgiver Bjørn Nordby i Asker kommune: – Vil går snart gå ut med info om en tilskuddsordning for energitiltak som ikke støttes av Enova. I praksis vil det være tilskudd til etterisolering og utskifting av vinduer. Alle boligeiere, herunder boligselskap vil kunne søke her.

Relatert

Tilskuddsordninger fra Enova

Relatert

Tilskuddsordninger fra Husbanken

Relatert

Tilskuddsordninger for kulturminnevern

Velstyrtplanen

Les også

Gratis vedlikeholdsplan for sameier og borettslag

Planlagt vedlikehold gir økonomisk gevinst