Enova gir tilskudd til sameier og borettslag som vil gjennomføre energieffektiviserende tiltak. Foto: Enova

Tilskuddsordninger fra Enova

Enova er et statsforetak som i 2021 fyller 20 år. Via Energifondet og påslag på strømregningen får Enova penger som de deler ut til søkere som oppfyller kriteriene i de tilskuddsordningene Enova til enhver tid tilbyr.

Enova var tidligere eid av Olje- og energidepartementet, men eierskapet ble i 2018 flyttet over til Klima- og miljødepartementet. Overføringen var med på å tydeliggjøre Enovas rolle innen overgangen til lavutslippssamfunnet.

- Med Enovas nye Oppdragsavtale spisses Enova mot å bidra til å nå Norges klimaforpliktelser og omstillingen til lavutslippssamfunnet, forteller pressesjef i Enova, Eiliva Flakne. – Prosjekter som bidrar til å redusere ikke-kvotepliktige klimagassutslipp mot 2030, samt teknologiutvikling og innovasjon som bidrar til utslippsreduksjoner frem mot lavutslippssamfunnet i 2050 vil prioriteres.

Energieffektivisering

Det er ikke så lett å umiddelbart få øye på hvordan sameier og borettslag kan bidra til å «redusere ikke-kvotepliktige klimagassutslipp». Sagt på en enklere måte er det gjennom tiltak som fremmer energieffektivisering Enova mener boligselskap har en rolle.

Enova har tre støtteprogrammer som er aktuelle for sameier og borettslag og/eller dets beboere: Enovatilskuddet, Varmesentraler og Konseptutredning for innovative energi- og klimaløsninger.

Enovatilskuddet går direkte til beboerne og gjelder innenfor områder som energirådgivning, vannbåren varme og oppgradering av bygningskroppen. Det maksimale tilskuddsbeløpet du kan få varierer fra kr. 5000 til kr. 150.000, avhengig av hva du søker støtte til.

For varmesentraler kan Enova dekke inntil 45% av investeringskostnaden, begrenset oppad til to millioner kroner. Tilskuddet gis til varmesentraler basert på flis, briketter, pellets, varmepimpe væske-vann og solfangeranlegg. Teknologi som ikke er nevnt her, som for eksempel luft-vann varmepumper, utløser ikke tilskudd.

Konseptutredning for innovative energi- og klimaløsninger er et tilskudd som skal hjelpe blant annet bedrifter, kommuner og boligselskap med å utrede et godt beslutningsgrunnlag for å kunne velge nyskapende energi- og klimaløsninger i bygg, områder og energisystem.  Om et sameie eller borettslag vil gjøre en undersøkelse for å finne ut av hvordan de få de beste klima- og energiløsningene i bygninger og anlegg, er dette en tilskuddsordning det burde søkes du. Hvert prosjekt kan støttes med opp til en million kroner.

Relatert

Planlagt vedlikehold gir økonomisk gevinst

Vi opplever at de fleste sameier og borettslag som søker tilskudd hos oss har gode prosjekter og ser gjerne at enda flere søker på de ordningene som finnes.

Eiliv Flakne er pressesjef i Enova. Foto: Enova

Størrelse på tilskudd

Det finnes i teorien ingen grense på hvor mye et boligselskap kan få i støtte fra Enova, men det finnes grenser innenfor de ulike støtteprogrammene:

- Støtteprogrammene har som oftest et maks støttebeløp, samt et kriterie om hvor stor andel av totalkostnaden som kan støttes, forklarer Flakne. – Programkriteriene (betingelsene, red. anm.) for de enkelte støtteprogram finnes på våre nettsider. I 2020 fikk vi inn 32 søknader på tilskudd til prosjekter i sameier og borettslag. 25 av disse prosjektene fikk innvilget støtte. Vi fikk også inn noen titalls søknader om tilskudd til beboere i sameier og borettslag gjennom Enovatilskuddet og innvilget de aller fleste. Vi opplever at de fleste sameier og borettslag som søker tilskudd hos oss har gode prosjekter og ser gjerne at enda flere søker på de ordningene som finnes.

Det har vært rapporter i media om misforståelser som har ført til at noen boligselskap ikke har fått utbetalt den støtten de i utgangspunktet fikk tilsagn på. Hva kan gjøres for å unngå dette?

- Det er veldig viktig at søker setter seg godt inn i kriteriene for de enkelte programmene som ligger på programmenes respektive nettsider. Her ligger det også lenke til «Ofte stilte spørsmål» og hjelp og veiledning for søknadsprosess. Rådgivningstjenesten Enova svarer er også behjelpelig på telefon, Chat og mail, avslutter pressesjefen i Enova.

Relatert

Tilskuddsordninger fra kommuner

Relatert

Tilskuddsordninger fra Husbanken

Relatert

Tilskuddsordninger for kulturminnevern

Velstyrtplanen

Les også

Gratis vedlikeholdsplan for sameier og borettslag