Det finnes en rekke tilskudds­ord­nin­ger for sameier og boretts­lag som vil gjen­nom­føre tiltak for å bedre stan­dar­den på bygnin­ger og anlegg.

Tilskudds­ord­nin­ger for sameier og boretts­lag

Vedli­ke­hold og oppgra­de­ring av bygg og anlegg koster ofte mye penger. Heldig­vis finnes det en rekke tilskudds­ord­nin­ger som kan være med på å senke kost­na­dene for sameier og boretts­lag. Her finner du en over­sikt over hvilke tilskudds­ord­nin­ger sameier og boretts­lag kan søke på.

De fleste tilskudds­ord­nin­ger gir bolig­sel­skap mulig­he­ten til å få dekket deler av inves­te­rings­kost­na­den knyt­tet til et tiltak. Hvilke tiltak dette gjel­der varie­rer ut fra hva myndig­he­tene anser som formåls­tjen­lig. I dag innes det tilskudds­ord­nin­ger for blant annet varme­sen­tra­ler, instal­la­sjon av elbil-ladere og tiltak knyt­tet til kultur­minne­vern.

Som eksem­pel på hvor­dan tilskudds­ord­nin­ger funge­rer, kan vi bruke Enova sin tilskudds­ord­ning for varme­sen­tra­ler. Enova dekker inntil 45% av inves­te­rings­kost­na­den for søkna­der de innvil­ger, men maksi­malt to millio­ner kroner. Om dere vedtar å instal­lere en varme­sen­tral til kr. 3.500.000 kan dere få tilskudd på 45% av dette, kr. 1.575.000.

Vær oppmerk­som på at de aller fleste som gir tilskudd til sameier og boretts­lag krever at dere sender søknad og får denne behand­let før dere inngår avtale om utfø­relse av eller iverk­set­ter arbeid. Gjør dere feil her, mister dere mulig­he­ten til å få tilskudd.

Hvem tilbyr støtte­ord­nin­ger?

Tilskudds­ord­nin­ger tilbys av blant annet staten, fylkes­kom­mu­ner og kommu­ner. Staten gir tilskudd gjen­nom fore­tak som Enova og Husban­ken. Noen få fylkes­kom­mu­ner gir direkte støtte til sameier og boretts­lag, men gir mest gjen­nom å forvalte tilskudds­ord­nin­gene for kultur­minne­vern. De største kommu­nene i landet har tilskudds­ord­nin­ger det er mulig å søke på. Dette gjel­der spesi­elt for Oslo, der også byde­lene har sine egne tilskudds­ord­nin­ger.

For mer infor­ma­sjon om de ulike tilskudds­ord­nin­gene som finnes, klikk på boksene neden­for.

Tilskudds­ord­nin­ger fra kommu­ner

Tilskudds­ord­nin­ger fra Enova

Tilskudds­ord­nin­ger fra Husban­ken

Tilskudds­ord­nin­ger for kultur­minne­vern

Rela­tert

Ikke glem dette når du søker penge­støtte!

Mer infor­ma­sjon om tilskudds­ord­nin­ger

Har du spørs­mål om tilskudds­ord­nin­ger eller tips om noen vi ikke har fått med oss? Da setter vi pris på om dere sender en e‑post til post@​velstyrt.​no.

Velstyrtplanen

Les også

Gratis vedlike­holds­plan for sameier og boretts­lag

Les også

Plan­lagt vedli­ke­hold gir økono­misk gevinst