Velstyrt­pla­nen gir styrer en over­sikt over hvilke tiltak som anbe­fa­les utført, når de anbe­fa­les utført og hva de vil koste.
Foto: Skjerm­dump fra Velstyrt​pla​nen​.no.

Velstyrt­pla­nen

En god vedlike­holds­plan er en forut­set­ning for å få kontroll over vedli­ke­holds­be­ho­vet i sameier og boretts­lag. Å lage en vedlike­holds­plan selv krever kompe­tanse som få styrer besit­ter. Å kjøpe inn en vedlike­holds­plan fra for eksem­pel et bolig­bygge­lag koster mye penger. Velstyrt­pla­nen er Norges første og eneste vedlike­holds­plan for sameier og boretts­lag som er gratis.

Velstyrt­pla­nen er en ferdig utar­bei­det vedlike­holds­plan. Den er ikke et malverk dere kan bruke til å lage en vedlike­holds­plan selv, men en vedlike­holds­plan som gir dere over­sikt over hvilke tiltak dere bør utføre og når dere bør utføre dem.

En trygg­het for styrer

Som styre­medlem har du et person­lig ansvar for blant annet at nødven­dig vedli­ke­hold blir utført. Vedli­ke­hold i sameier og boretts­lag er en evig­va­rende prosess. Bygnin­ger og anlegg slites med tiden og for å unngå at noe bryter sammen og påfø­rer dere store ekstra­ut­gif­ter, er det nødven­dig å vite tilstan­den i bygnings­mas­sen.

En god vedlike­holds­plan gir over­sikt, men først og fremst gir den trygg­het for både styre­med­lem­mer og bebo­ere.

Hvor­for er Velstyrt­pla­nen gratis?

Med jevne mellom­rom får vi spørs­mål om hvor­dan vi kan tilby gratis­tje­nes­ter. Svaret på dette er at tjenes­tene våre er gratis fordi det er dette som gir det beste resul­ta­tet for dere. Om vi hadde solgt dere en vedlike­holds­plan, hadde vi gjort jobben, levert planen og vært ferdige. Når vi leve­rer Velstyrt­pla­nen gratis, er vi avhen­gige av å gi dere så god service og så gode tilbud at dere velger oss og våre samar­beids­part­nere. Ved å velge Velstyrt­pla­nen sikrer dere dermed at dere får de beste tilbu­dene og den beste oppføl­gin­gen.

12 ledige plas­ser i Oslo for leve­ring i juni

Vi star­ter nå produk­sjon av 12 Velstyrt­pla­ner for sameier og boretts­lag i Oslo for leve­ring i løpet av juni.

Første­sam­ta­lene er satt opp mellom 30. mai og 9. juni. Når vi har fylt de tolv tids­punk­tene vi har satt opp, er neste mulig­het i slut­ten av juni og Velstyrt­pla­nen blir da ikke levert før etter sommer­fe­rien.

Om ditt sameie eller boretts­lag vil være et av de tolv som får levert en gratis vedlike­holds­plan før sommer­fe­rien, send en e‑post til rn@​velstyrt.​no og vi avta­ler tids­punkt for første­sam­tale.

Venn­ligst prøv igjen.
En e‑post med mer infor­ma­sjon om Velstyrt­pla­nen er på vei til deg!

Rela­tert

Les hvor­dan Velstyrt­pla­nen har hjul­pet andre sameier og boretts­lag.

Rela­tert

Se demover­sjon av Velstyrt­pla­nen.

Rela­tert

Styrets ansvar for nødven­dig vedli­ke­hold.