Velstyrtplanen, vedlikeholdsplan

Velstyrt­pla­nen er laget for å gi styrer i sameier og boretts­lag et utgangs­punkt for plan­leg­ging av vedli­ke­holds­be­hov de neste fem årene. 

Vilkår og betin­gel­ser

Velstyrt­pla­nen er gratis for norske sameier og boretts­lag. Dere står fritt til selv bestemme om dere vil ta hensyn til anbe­fa­lin­gene i Velstyrt­pla­nen og hvilke aktø­rer dere even­tu­elt vil bruke til å gjen­nom­føre de plan­lagte tilta­kene.

Velstyrtplanen

Norges første kost­nads­frie vedlike­holds­plan for sameier og boretts­lag

Når dere takker ja til Velstyrt­pla­nen, forplik­ter dere sameiet eller boretts­laget til følgende:

  • Å dele all rele­vant infor­ma­sjon dere får fra alle aktø­rer under­veis med oss når dere mottar det
  • At våre samar­beids­part­nere får mulig­he­ten til å gi tilbud på tiltak som styret har vedtatt å gjen­nom­føre
  • At dere er tilgjen­ge­lige under­veis og holder avta­ler

Utover dette står dere fritt til å gjøre hva dere vil med Velstyrt­pla­nen. Dere er ikke forplik­tet til å godta tilbu­dene fra våre samar­beids­part­nere og står fritt til å ta de valgene dere mener er best for bolig­sel­ska­pet deres.

Infor­ma­sjon vi tren­ger før oppstart

Velstyrt­pla­nen lages gjen­nom et samar­beid mellom oss, dere og fagbe­drif­ter som vi samar­bei­der med. Det er mange parter som er involvert under­veis og for å forsikre oss om at vi leve­rer et godt produkt, tren­ger vi å vite mer om dere og hvor­dan dere har tenkt å bruke Velstyrt­pla­nen før vi star­ter arbei­det.

For å kunne gi dere det produk­tet dere tren­ger, må vi ha svar på disse spørs­må­lene:

1: Tren­ger dere tilstands­ana­lyse etter NS 3424:2012 Tilstands­ana­lyse av bygg­verk eller har dere en eksis­te­rende vedlike­holds­plan?

2: Skal dere enga­sjere ekstern prosjekt­le­der?

3: Skal dere sette tiltak på anbud?

4: Har dere service­av­ta­ler eller andre bindende avta­ler med bedrif­ter?

Er svaret nei på disse spørs­må­lene, lager vi Velstyrt­pla­nen etter vanlig modell. Er svaret ja eller kanskje på ett eller flere av spørs­må­lene, må vi tilpasse proses­sene for å sørge for at dere får det dere tren­ger.

Tilstands­ana­lyse

Velstyrt­pla­nen bygger på befa­rin­ger som er utført etter samta­ler med dere. Gjen­nom disse samta­lene innhen­ter vi infor­ma­sjon som legger grunn­la­get for hva som skal befa­res, hvor­for det skal befa­res og hva som skal skje i etter­kant. En tilstands­ana­lyse etter NS 3424:2012 er en under­sø­kelse som gjøres uavhen­gig av tidli­gere innhen­tet infor­ma­sjon. Den som gjen­nom­fø­rer analy­sen, som oftest en inge­niør eller en person med tilsva­rende fagkom­pe­tanse, går over bygget og kommer med sin rapport og analyse uavhen­gig av deres ønsker eller videre planer.

Tilstands­ana­lyse etter NS 3424:2012 er en betalt tjeneste. Dersom dere vil ha det, får dere tilbud på dette fra en av våre samar­beids­part­nere. Når tilstands­ana­ly­sen er klar bruker vi denne som grunn­lag for resten av arbei­det.

Om dere alle­rede har tilstands­ana­lyse, base­rer vi Velstyrt­pla­nen på denne.

Ekstern prosjekt­le­der

Om dere vet eller misten­ker at det er behov for større vedli­ke­holds­pro­sjek­ter hos dere, er det lurt å vurdere å leie inn en ekstern prosjekt­le­der for å styre vedli­ke­holds­ar­bei­det. Prosjekt­le­de­ren vil bistå med rådgiv­ning under­veis og vil basert på styrets vedtak lage tilbuds­grunn­lag som de som vil prise tilta­kene dere skal gjen­nom­føre må følge.

Uten en prosjekt­le­der vil det være vans­ke­lig å defi­nere nøyak­tig hva et tiltak skal innholde. Noen styrer er heldige og har kompe­tanse på dette feltet, men de fleste har det ikke.

Prosjekt­le­delse er en betalt tjeneste. Vi formid­ler tilbud på prosjekt­le­delse fra en av våre samar­beids­part­nere i etter­kant av befaring/tilstandsanalyse.

Tiltak på anbud

Om dere har bestemt dere for å sette even­tu­elle tiltak ut på anbud, er det viktig at ting blir gjort i riktig rekke­følge. Det er for eksem­pel ikke noe poeng for oss å komme med pris­til­bud før anbuds­un­der­la­get er klart. Anbuds­un­der­la­get lages ofte av en ekstern prosjekt­le­der siden det krever høy faglig kompe­tanse å vite hvilke krav som skal stil­les til tilta­kene som gjen­nom­fø­res.

Service­av­ta­ler

Har dere avta­ler med fagbe­drif­ter som utfø­rer arbeid hos dere? Da tren­ger vi å vite hvem dere har avtale med og hva dere har avtale med dem om. Det er fordi vi skal slippe å få inn bedrif­ter på befa­ring hos dere som uansett ikke er aktu­elle til å utføre tilta­ket siden dere alle­rede har avta­ler på deres fagom­rå­der.

Tvis­ter og rekla­ma­sjon

Velstyrt AS står bak Velstyrt­pla­nen. Alle faglige råd, anbe­fa­lin­ger og pris­til­bud gis på vegne av våre samar­beids­part­nere. Det er disse part­nerne som er ansvar­lige for innhol­det. Om dere aksep­te­rer et pris­til­bud fra Velstyrt­pla­nen, er det samar­beids­part­ne­ren vår dere inngår en avtale med og ikke Velstyrt AS. Det er samar­beids­part­ne­ren som er ansvar­lig for utfø­relse og også den som har ansvar ved even­tu­elle feil og mang­ler som utlø­ser krav om rekla­ma­sjon.

Rela­tert

Les hvor­dan Velstyrt­pla­nen har hjul­pet andre sameier og boretts­lag.

Rela­tert

Se demover­sjon av Velstyrt­pla­nen.